جديت انصاري فرد، پس از پايان شايعه ها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپیاکوس در خنك آماده ميشود

كريــم انصاريفرد و يارانش در تيم المپياكــوس يونان آخرين تمرينات آمادهســازي پيشفصل سوپر ليگ يونان را اين روزها در شهر خنك بلژيك سپري ميكنند.

المپياكوس، مدافع عنوان قهرماني ســوپر ليگ يونان تحت نظر بســنيك هاسي، سرمربي جديد آلبانيايي از چهارشــنبه گذشته دومين اردوي خارجي خود پس از اتريش را در بلژيك آغاز كرد.

كريــم انصاريفرد، مليپــوش ايراني نيز يكي از بازيكناني اســت كه پــس از غيبت در اردوي اتريش بــه دليل حضــور در بازيهاي تيــم ملي فوتبال ايران در بلژيك همراه ســاير المپياكوســيها تمرين ميكند. هر چند رســانههاي يوناني در روزهاي اخير اخبار گســتردهاي درباره جدايي احتمالي انصاري فرد و انتقالش به ناتينگهام فارست منتشر كردند اما اين مليپوش ايراني با جديت در تمرينات آمادهسازي المپياكوس در خنك شــركت ميكند تا مهياي فصل جديد سوپر ليگ يونان و مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.