خوردبين:ازعليپورراحتعبورنكنيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود خوردبيــن در خصوص اردوي تيم پرســپوليس در اوكراين گفت: «ما در جاي مناســبي هســتيم و همه چيز اعم از زميــن تمرين، غذا و امكانات براي برگزاري يك اردوي خوب فراهم اســت و مثل سال گذشــته همه چيز اينجا در اختيار ماست. تمرينات مناســبي هم انجــام ميدهيم و روزي دو جلســه بازيكنان زيــر نظر برانكو كار ميكنند تا اينجا هم دو بازي تداركاتي انجــام داديم.» وي ادامه داد: «در بازي اول 4 گل زديــم آن هم در حالــي كه حريف اوكرايني قدر و چغر بود. روز يكشــنبه هم با آرســنال اوكراين بــازي كرديم كه تيم جــوان و قلدري بــود. در اين مســابقه ما چند موقعيت خوب را از دســت داديم اما بازي خوبي انجام داديم.» سرپرســت تيم پرســپوليس گفت: «برگــزاري اين بازيها براي هماهنگي بازيكنان است و اين بازيها در اين شرايط مهم خواهد بود. بازيكنان تا اينجا حدود 70 درصد آماده هســتند و تا شروع ليگ به صد در صد آمادگي خواهند رسيد.» خوردبين در مورد بازگشت طارمي هم گفت: «اميدوارم حضور او خير باشــد. به نظرم آمدن اين بازيكن كار درستي بود. قرار اســت هرچه زودتر به اردو اضافه شود. من خودم به او گفتم بمان و دوست داشتم طارمي بماند. به نظرم حضور طارمي و منشا زوج خوبي براي ما خواهند بود. هر چند كه از علي عليپور هم نبايد بيتفاوت گذشــت. اين 3 نفر ميتواننــد بازيهاي خوبي براي پرسپوليس انجام دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.