هماهنگي عجيب و غريب منشا عليپور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با تمرينات اردوي اوكراين شــرايط بدني بازيكنان پرسپوليس و آنهايي كه نسبت به بقيه تيم از اين لحاظ عقبتر بودند بسيار بهتر شده و شرايط بدني كل نفرات به يكديگر نزديك شده است. در بازيهاي دوســتانه هم برانكو جابجاييهاي زيادي داشته و همچنان در پي محك زدن نفرات در پســتهاي مختلف اســت. برانكــو همچنــان ميخواهد از سيســتم 4-4-2 لوزي اســتفاده كند و در اين سيستم بازيكنانش را جابجا ميكند. او از سيامك نعمتي در جناح چپ و راســت خط هافبك بهره برده و در دفاع زوجهاي مختلفي مثل شــجاع حسيني و شجاع انصاري را سنجيده و حتي از محمد انصاري در دفاع چپ هم بهره برده اســت تا معادالت خط دفاع بيشتر از ساير خطوط باشد. در خط حمله هم چيزي كه به چشم كادر فني و بازيكنان آمده هماهنگي باالي منشــا و عليپور است كه براي اعضاي تيم عجيب به نظر ميرسد كه اين ميتواند براي مهدي طارمي نگران كننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.