جريمه در صورت انصراف از سوپرجام

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســعيد فتاحي دربــاره تصميم حامي مالي دو باشــگاه اســتقالل و پرسپوليس براي برگــزاري شــهرآورد دوم اروپايي در آمستردام كه تاريخ آن هم 30 تيرماه اعالم شده است، گفت: «آنها اين موضوع را اعالم كردهاند اما قطعي نيست، چون ما در تاريخ يادشده بايد بازي سوپرجام را برگزار كنيم و زمــان انجام اين بــازي از مدتها پيش اعالم شده.» فتاحي درباره غيبت احتمالي پرسپوليســيها در اين بــازي گفت: «اگر پرسپوليســيها براي بازي سوپرجام حاضر نشــوند، جريمه خواهند شد و طبق قانون با آنها برخورد ميشود. بازي سوپرجام همه جاي دنيا برگزار ميشود و يك امر طبيعي اســت. البته اينطور هم كه گفته ميشــود نيست، چون پرسپوليسيها ميآيند و بازي ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.