فقط در دو هفته اول از شاگردانم راضی بودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربی تيم ملی واليبــال ايران میگويــد بــرای حضور در مســابقات انتخابی جهان با رويكرد جدیتری وارد رقابتها میشويم.

ايگور كوالكوويچ سرمربی تيم ملی واليبال درخصوص شــرايط تمرينی تيم ملی در دور جديــد تمرينات میگويد: «روز دوشــنبه بــا تركيــب كامل تيم ملی تمرين كرديم. در روزهای گذشته برخی بازيكنان را در اختيار نداشــتيم، چراكه تيم بانك سرمايه را در مسابقات باشــگاههای آســيا همراهی میكردند. پيــش از امروز بيشــتر روی توان بدنی ملیپوشــان كار كرديــم و امروز هم به مرور تاكتيكهــا پرداختيم و همه چيز خيلی خوب پيش رفت.»

او درمورد بازيكنانی كه از تيم ملی جوانان به اردوی بزرگساالن دعوت شده بودند نيــز میگويد: «فرصت اين فراهم نيســت كه بخواهم از چهرههای جديد در مسابقات استفاده كنم. از تيم جوانان كمك گرفتم و چنــد بازيكن را دعوت كردم. برای مثــال از دريافت كنندهای دعوت كردم كــه به نظرم قدرت و توان بســيار بااليی دارد، امــا از طرفی دلم میخواســت كه چند بازيكن هم از تيم ملی اميد دعوت كنم، اما آنها برنامههای خــاص خــود را دارنــد. مــردم ايران بیصبرانه منتظر هســتند تا اين تيم در مسابقات آسيايی و جهانی نتيجه بگيرد و به همين دليل از آنها دعوت نكردم.»

كوالكوويــچ در ادامه به شــرايط و برنامههــای تيم پــس از ليگ جهانی اشــاره میكند: «ابتدا استراحت كرديم و ســپس تالش كرديــم بازیهايی كه انجام دادهايم را آناليز كنيم. من دوست دارم توضيح بدهم درمورد بازیهايی كه در ليگ جهانی داشــتيم، اما بهتر است بگويم كه ما از نظر تكنيكی مشــكالتی داشتيم. حتی قبل از ليگ جهانی هم با مصدوميتهايی روبهرو بوديم كه بازیها را برای ما سخت كرده بود. ضمن اينكه تمرين در سفر هم بر مشكالت ما اضافه كرده اســت. ما در 6۱ روز ۹ مســابقه انجام داديم كه بســيار ملیپوشــان را خســته كرده بود. از نظــر روحيه بايد بگويــم كه با تك تك بازيكنان جلســه برگزار كردم و تمام آناليزها و مشكالت بازيكنــان را به آنها گفتــم و اميدوارم كه بتوانيم در تمرينات شــرايط روحی بازيكنان را ريكاوری كنيم.»

ســرمربی تيم ملی واليبــال ايران در پاســخ به اينكه آيــا در ليگ جهانی به اهداف خود رســيد يا خير، میگويد: «من بايد بگويم كه فقط در دو هفته اول ليگ جهانی از روند و بازی شــاگردانم راضی بودم، امــا در هفته آخر بازيكنان بــه دليل صدماتــی كه در ليــگ برتر داشــتند نتوانســتند عالی ظاهر شوند. بــرای مثال مــا در لهســتان تمرينات خوبی را به دليــل مصدوميت بازيكنان برگزار نكرديم. ضمــن اينكه بازيكنانی مانند معنوینــژاد و عادل غالمی را هم به دليل مصدوميت در اختيار نداشتيم. ما با اينكه میتوانستيم با دو پيروزی به فينال ليگ جهانی برســيم، اما اين امر محقق نشد.»

او ادامــه میدهــد: «درمورد نتايج ليگ جهانی دنبال بهانهجويی نيســتم، اما ايــن موضوع را هم بايــد بگويم كه به هر حال ســطح تيمهايی كه در ليگ جهانــی بــازی كردند مانند لهســتان، روســيه، ايتاليا بســيار خــوب بود. صربســتان در ليگ جهانی سال 20۱6 قهرمان شد و در مجموع بايد بگويم كه توانســتيم توانايی خود را برابر تيمهای قدرتمند تا حدود زيادی نشان دهيم.»

كوالكوويــچ در مــورد مســابقات انتخابی جهان همچنيــن میگويد: «با رويكــرد جدیتری وارد اين مســابقات خواهيم شــد. رقابتهای مهمی اســت و میتوانــد جواز حضــور در رقابتهای قهرمانی جهان را صــادر كند. تيمهای قدرتمند چين، قزاقستان، كرهجنوبی و قطر در اين مسابقات حاضر خواهند بود و ما تالش میكنيم با تمرينات مداوم در سطح خوبی قرار گرفته و وارد مسابقات شويم.»

ســرمربی تيم ملی واليبــال ايران درخصوص آخرين شرايط معنوینژاد و امكان حضورش در تيــم ملی اميد نيز توضيح میدهد: «بايد برخی بازيكنان را از تيم زير ۳2 ســال قــرض بگيرم، چه برســد كه بخواهم بازيكنــی هم به آنها بدهم! فعــال معنوینــژاد مصدوميتها را پشــت سر گذاشــته و توانسته آماده شود و من بسيار خوشحالم؛ معنوینژاد آينــده خيلــی خوبــی دارد و میتواند سرنوشــت يك مســابقه را تغيير دهد. وی از ابتــدا با تيم بزرگســاالن تمرين كرد و فعال توضيحــی در اين خصوص نخواهم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.