داورزني: مهدي هاشمي هر كاري كه صالح بداند ميتواند انجام دهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون توســعه ورزش قهرمانــي وزارت ورزش و جوانــان ميگويــد كســي كه راي مجمع را كســب ميكند مورد حمايت وزارت ورزش اســت و ما نظارت بر كار فدراســيونها داريم. محمدرضا داورزني، معاون توســعه ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان در پايان مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي ميگويد: «كســي كه راي مجمع را كســب ميكند مــورد حمايــت وزارت ورزش اســت و ما نظارت بر كار فدراســيونها داريم اما تصميم گيري براي برنامهها و اســتراتژيها برعهــده فدراســيونها اســت.» او در ادامه به اتفاقات فدراسيون تيراندازي نيز اشاره ميكند: «سال گذشــته ديوان عدالت اداري رايي صادر كــرد، وزارتخانــه مدتي صبر كــرد اما پس از مدتي بعــد از دريافــت ۳،4 اخطاريه از ديوان عدالت اداري مجبور شــديم تا براي فدراسيون سرپرست بگذاريم. امروز هم مجمع برگزار شد و با حضور همه اعضا، به جز ۳ سرپرســتي كه حق راي نداشتند. اين قانونمندي وزارت ورزش را نشان ميدهد، انتخابات با حضور وزير ورزش برگزار شــد.» معاون توسعه ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان در پاســخ به اينكه آيا راي تجديدنظر ديوان عدالت اداري به وزارت ورزش ابالغ شــده اســت يا خير ميگويد: «تا االن از هيچ مرجع رسمي به وزارت ورزش رايي ابالغ نشــده، اگر هم ابالغ شود اين اعضاي مجمع هستند كــه بايد در مجمع فوقالعاده تصميمگيــري كنند و وزارت ورزش نميتواند تعيين تكليف كند. هاشــمي از دوستان من است و زحمتهاي زيادي براي اين رشــته كشــيده است اما آنچه انجام شــده و در ادامه نيز انجام ميشود اجراي قانون اســت، وزارت ورزش دنبال برگزاري مجامع قانوني است و اين را نيز تا اينجا شاهد بوديم.»

او در خصوص غيبت نماينده كميته ملي المپيك و ســازمان بازرســي در مجمع فدراســيون تيراندازي نيز اينطور توضيح ميدهد: «قرار بود كه در مجمع حضور داشته باشند، بهتر اســت غيبتشان را از خودشان بپرسيد.» معاون توسعه ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان در مواجهه با اين سوال كه «چرا در بركناري هاشمي به راي ديوان استناد كرديد و چرا براي اجراي راي تجديدنظــر مجمع را صاحب راي ميدانيــد و آيا اين دو تصميم با هم تناقض ندارند» پاســخ عجيبي ميدهد و اصال به حكم اخير و يا عدم وجود آن اشــاره نميكند: «حكمي كه صادر شــده است را بخوانيد و ببينيد حكم چه گفته، 2 حكم در خصوص شكايت يك نفر از فدراسيون تيراندازي صادر شــد. اين حكم درســت بوده يا غلط ديوان آن را ابالغ كرده و گفته كه بايد انتخابات را ابطال كنيم و مجمع برگزار شــود. االن هم حكمي صادر ميشود كه چيز ديگري گفته است.» داورزني در پاسخ به اين سوال كه وزارت ورزش از رييس يكي از فدراسيونها خواسته كه استعفا دهد نيز گفت: «درخواست اســتعفا به هيچ رييس فدراســيوني نداديم.» او در خصوص احتمال تعليق فدراسيون تيراندازي به خاطر ماجراي بركناري مهدي هاشمي نيز ميگويد: «هاشــمي هر كاري كه صالح بداند ميتواند انجام دهد اما در نهايت مجمع فوقالعاده اســت كه بايد تصميم بگيرد حتي مجامع جهاني نيز پرونده را به مجمع ارجاع ميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.