موافقت سلطانيفر با تفكيك وزارت ورزش و جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســخنگوي فراكســيون نمايندگان واليــي از حضور وزير ورزش و جوانان در جلسه مجمع عمومي اين فراكسيون خبر داد.

حســين نقــوي حســيني در اين بــاره گفت: «مجمع عمومي فراكســيون نمايندگان واليي صبح ديروز (سهشنبه) با حضــور وزير ورزش و جوانــان برگزار شــد كه در اين جلسه اعضاي فراكسيون به ارائه نظرات و ديدگاههايشان در حوزه ورزش و جوانان پرداختند.

به گفته او موضــوع تفكيك وزارت ورزش و جوانــان، برنامههــاي وزير براي اتمــام پروژههــاي نيمــه كاره در حوزه ورزش در شهرستانها و استانها از جمله موضوعاتي است كه در اين جلسه مطرح شد.

نقوي حســيني در ادامه گفت: «در اين جلســه اعضاي فراكســيون بر لزوم حمايت از ورزشكاران ملي و جهاني كه با مشكالت اشتغال و مسائل اقصادي روبهرو هســتند، تاكيــد كردنــد. همچنين آنها خواســتار حمايت از تيمهــا و هياتهاي ورزشي در شهرســتانها و استانها و به طور كلي رســيدگي بــه وضعيت ورزش و جوانان در شهرســتانها و اســتانهاي كشور شدند.»

ســخنگوي فراكســيون نمايندگان واليــي در پايان گفت: «وزيــر ورزش و جوانــان نيز نقطه نظــرات خود را مطرح كــرد كه از جملــه آن موافقت با تفكيك وزارت ورزش و جوانــان و تبديــل آن به وزارت ورزش و ســازمان جوانــان بــود. با اين اســتدالل كه در چنين شــرايطي بيشتر ميتوان به جوانان توجه كرد، وزير ورزش در ساير حوزهها نيز برنامههاي اين وزارتخانه را توضيح داد.»

چند روز پيش بود كه مجلس، طرح تفكيك چندين وزارتخانه را تصويب كرد كــه وزارت ورزش و جوانــان يكي از آنها بود. حاال بايد بخش ورزش و جوانان اين وزارتخانه كه چند ســال پيش و همزمان با تشــكيل اين وزارتخانه با يكديگر ادغام شــده بودند، يك بار ديگر جدا شــوند و متولياني جدا از هم داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.