برنامه مسابقات واليبال انتخابي جهان در اردبيل اعالم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوزدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني مردان جهان 0۱ تا 0۳ سپتامبر ‪(۹۱ 20۱8‬ شهريور تا 8 مهر سال جاري) با حضــور 24 تيم به ميزباني دو كشــور ايتاليا و بلغارستان برگزار ميشود.

برنامهريزي به ايــن ترتيب بوده كه مرحلــه دوم يا نهايي مســابقات واليبال انتخابي مردان جهان در قاره آسيا در دو گروه برگزار شود كه گروه )A( به ميزباني ايران و گــروه )B( به ميزباني اســتراليا رقابتهاي خــود را پيگيري خواهند كرد و از هر گروه دو تيم برتر ســهميه جهاني ميگيرند.

رقابتهــاي ايران به ميزباني شــهر اردبيل از ۹۱ تا ۳2 مردادماه با 0۱ ديدار پيگيري خواهد شد و در نهايت دو تيم از بين تيمهاي ايران، چين، كرهجنوبي، قطر و قزاقستان سهميه حضور در رقابتهاي جهاني ســال 20۱8 را به دست خواهند آورد.

تيم ملي واليبال ايران در روز نخست اين رقابتها اســتراحت دارد و در چهار روز بعدي به ترتيب به مصاف كره جنوبي، چين، قزاقســتان و قطر مــيرود. برنامه كامل اين رقابتها به قرار زير است: پنج شنبه 19 مرداد ساعت: 0۳:۵۱ كره جنوبي ................ قطر ساعت: 8۱ چين ....................... قزاقستان تيم ايران استراحت جمعه 20 مرداد ساعت: 0۳:۵۱ قطر ......................... چين ساعت: 8۱ ايران ..................... كره جنوبي تيم قزاقستان استراحت شنبه 21 مرداد ساعت: 0۳:۵۱ قطر .................. قزاقستان ساعت: 8۱ ايران .............................. چين تيم كره جنوبي استراحت يكشنبه 22 مرداد ساعت: 0۳:۵۱ كره جنوبي ............ چين ساعت :8۱ايران ......................... قزاقستان تيم قطر استراحت دوشنبه 23 مرداد ساعت: 0۳:۵۱ قزاقستان ...... كره جنوبي ساعت: 8۱ ايران .................................. قطر تيم چين استراحت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.