دو و ميداني كاران دست پر برگشتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اوليــن گــروه از كاروان دووميداني ايران كه به مسابقات قهرماني آسيا اعزام شــده بود، ظهر ديروز به تهران بازگشت. تيم ملي دووميدانــي ايران كه به منظور شــركت در مسابقات قهرماني آسيا با 4۱ ورزشكار راهي هند شده بود، ديروز وارد فــرودگاه امام خميني (ره) شــد و مورد استقبال برخي از مسووالن قرار گرفت.

عبدالحميــد احمدي، معــاون وزير ورزش و جوانــان و هاشــم صيامي، دبير فدراســيون از جمله كساني بودند كه به استقبال دووميدانيكاران رفتند. در گروه اول از كاروان ايران كه به تهران رســيد، همه نفرات به جز حســن تفتيان، كيوان قنبرزاده، احسان حدادي و مجيد كيهاني، رييس فدراسيون حضور داشتند.

تفتيان و قنبــرزاده بعد از ظهر وارد كشور شــدند و كيهاني به همراه حدادي نيز صبح امروز به ايران ميرسند.

تيم ملي دووميداني ايران در جريان بيست و دومين دوره رقابتهاي قهرماني آســيا به 4 مدال طال و يك برنز رســيد كه نتيجه خوبي براي اين تيم به حساب ميآيــد. از اين نفرات چهــار نفر طاليي جواز شــركت در رقابتهــاي جهاني را گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.