مربي کوبايي بيحاشیه است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش بوكس ايران از بازگشــتش به تمرينات تيم ملي بزرگســاالن طي دو هفته آينده خبر داد. سجاد محمدپور كه مدتي است با مصدوميت از ناحيه مچ دست روبهرو است حاال با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت اميدوار است كه به اردوي تيم ملي برسد: «از اردوي كردستان مرخصي يك هفتهاي گرفتم تا به وقت دكتر خود برســم و االن بخيههاي دستم را كشيدهام. زير نظر دكتر مراقبهاي الزم را انجام دادهام و طي دو هفته آينده به تمرينات تيم ملي برميگردم تا اردوها را به صــورت جديتر پيگيري كنم و آمادگي خود را به دست آورم.»

محمدپــور درباره برگــزاري اردوهاي تيم ملــي در شهرســتانها هم گفــت: «اردوهاي ما در شهرســتانها برگزار ميشود و االن تيم در ســنندج اســتان كردســتان در اردو به سر ميبــرد. از نظر خوابــگاه و خورد و خوراك هم شــرايط نســبتا خوبي داريم اما به نظر من اگر ميتوانســتيم يكي در ميان اردوها را در تهران و شهرستانها برگزار كنيم بهتر بود. در اين حالت شرايط براي بوكسورهاي تهراني راحتتر بود و از نظر محيطي هم بر روي مليپوشــان تأثيرات خوبي ميگذاشت.»از زمان حضور سرمربي كوبايي در ايران بازار تعريف و تمجيدها از او بسيار داغ بوده است و حاال نوبت به سجاد محمدپور رسيده تا از عملكرد اين مربي تقدير كند: «اينكه ما مربيان خوبي در كشور داريم غير قابل انكار اســت اما اين را هم نميتوانيم پنهان كنيم كه خواه ناخواه حاشــيههايي در بيــن مربيان داخلي وجود دارد كه آرامش تيــم ملي را برهم ميزند. خوبي مربي كوبايي نســبت به مربيان داخلي نداشتن حاشيه است كه خود يكي از اصلهاي مهم است.»

محمدپور همچنين بازگشت قهرمانان با سابقه تيم ملی بوكس به اردوی تيم ملی را مفيد دانست:« روزهای دوشنبه و سهشنبه در اردوها به روی همه بوكسورها باز است. هر كسی از هر جايی و با هر عنوانی بخواهد می تواند به اردوی تيم ملی بيايد و مســابقه انتخابی برگزار كنند. اگر بتوانند نتيجه الزم را كسب كنند مربی كوبايی آنها را در اردو نگه میدارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.