همه از کشتی کالسیک استقبال کردهاند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسوول روابط بينالملل فدراسيون كشتي ميگويد: «كشــتي كالســيك با توجــه به نوع پوشش كامل، گوش بند و حفاظ سر مورد توجه بانوان زيادي در كشــورهاي مختلــف دنيا قرار گرفته است.»

فرنــاز پناهي زاده، با بيان اينكه حضور اين سبك جديد در كشتي بانوان (كشتي كالسيك با پوشــش كامل) يك فرصت خوب براي ايران و ساير كشورهاي اســالمي است، ميگويد: «با توجه به عالقهمندي كشورهاي مسلمان و حتي غيرمســلمان از اين فرصت، براي ورود تدريجي اين ســبك به رقابتهاي بينالمللي بزرگ بايد استفاده كنيم.»

فرنــاز پناهــي زاده بــا بيان ايــن مطلب ادامــه ميدهــد: «كميته بينالمللــي المپيك كامال متوجه مشــاركت محــدود و ناكافي زنان در كشــتي دنيا اســت و اين موضوع به يكي از شرايط ماندگاري كشــتي در المپيكها تبديل شده است.»

وي ادامه داد: «اين رشــته با توجه به نوع پوشــش كامل، گــوش بند و حفاظ ســر مورد توجه بانوان زيادي در كشــورهاي مختلف دنيا قرار گرفته اســت زيرا نوع پوشش فعلي جدا از مباحث فرهنگي، باعث آسيب ديدگيهاي جدي نيز ميشود.»

عضو كميسيون زنان اتحاديه جهاني كشتي ادامه ميدهد: «با راهاندازي كشــتي كالســيك بانوان (با پوشش كامل) كشتيگيران كشورهاي مختلف مسلمان و غيرمسلمان خواستار شركت در مســابقات اين رشته شدهاند. در همين راستا كشورهاي قدرتمند كشتي دنيا از جمله روسيه و آمريكا با توسعه اين سبك از كشتي زنان مشكل دارند، چون اين رشــته باعث ميشود ايران در ميان تعدادي از كشــورهاي متقاضي محوريت پيدا كند.»

او بر اين نكته تاكيد دارد كه با توجه به نوع پوشش كامل، اين رشــته كامال مجزا از كشتي آزاد زنان(كشــتي با دوبنده) است: «اين رشته قرار است بهعنوان يك سبك مجزا فعاليت كنند. تكنيكهاي فني اين رشــته مانند كشــتي آزاد زنان اســت اما هم بخشي از قوانين آن با كشتي آزاد زنان تفاوت دارد و هم با توجه به پوشش در نظر گرفته شده، در دو زمان دو دقيقهاي برگزار ميشــود.» پناهيزاده حرفهايش را اينطور به پايــان ميبرد: «با توجه به تأييد اتحاديه جهاني كشتي، فدراسيون كشــتي ايران كه برنامههاي مختلف كالسهاي داوري و مربيگري اين رشته را آغاز كرده اســت، در ابتدا ميتواند مسابقات كشتي كالسيك زنان را با حضور سه تيم داخلي و خارجــي در ايران برگزار كنــد و با دعوت از تيمهــاي مختلف خارجي در ايران، نســبت به توسعه كشتي كالسيك بانوان در بين كشورهاي ديگر اقدام كند تا به تدريج اين رشــته جايگاه خود را بيابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.