آغاز کالس با حضور مدرساني از روسیه و مالزي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك از روز گذشــته ميزبــان دورههــاي بينالمللي داوري و كالســبندي پارا وزنهبرداري است. داوري و كالسبندي در ورزش جانبــازان و معلــوالن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

بــه هميــن دليــل كميته ملي پارالمپيــك از 18 كالســبند و داور دعوت كرده اســت تا در دورهاي كه زير نظر مدرساني از كشورهاي مالزي و روسيه برگزار ميشود، شركت كنند.

اين دورههاي بينالمللي داوري و كالســبندي ســه روزه و با حضور مدرسان بينالمللي كميته بينالمللي پارالمپيك و تحــت نظر IPC برگزار ميشود. «اوجني ماشكوفسكي» كه از نامش مشخص است اهل كشور روسيه اســت بهعنوان مدرس كالسبندي و سركالسبند به ايران دعوت شده است كــه در اولين روز اين دوره به تمجيد از وزنهبرداري ايران پرداخت. در ادامه «قمرالزمان قدير»، مدرس داوري پارا وزنهبــرداري از كشــور مالزي، گفت: «توسعه اين رشته بسيار اهميت دارد و فرصت مناسبي است كه داوران نيز سطح داوري خود را بهبود بخشند.»

در ايــن طرح پيش بيني شــده است تا سطح نيروي انساني متخصص مثل داور، مربي و كالسبند بر اساس برنامهريزي آموزشــي در نظر گرفته شــده افزايش يابــد و در مرحله بعد به ســطح بينالمللي ارتقا يابند. هانيه اديــب، اميــد ميرزاحســيني، دكتر مارتا صفوي، نســرين فوالدي، محمد پورشمســي بندرآبــادي، كيانــوش زرگران، دكتر رضا سعيدي نيشابوري، دكتر علــي محمد عطابخش و محمد صفري بهعنــوان كالســبند و بابك محمــدي، عليرضــا ذيفهم، موســي آذربــاد، احمــد مالحســيني، ميالد حــاج عبدالمجيد، ســيدمحمدرضا ميرشــفيعي، محمــد تابــع و آرمان ناصري بهعنــوان داور در اين كالس شركت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.