۵۲ تیر؛ آغاز رقابتهاي وزنهبرداري معلوالن قهرماني کشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي وزنهبــرداري معلوالن قهرماني كشــور 25 تير مــاه با حضور ورزشكاراني از 19 استان برگزار ميشود. طبق آخرين آمار 108 وزنهبردار از 19 استان كشــور در دو گروه سني جوانان و بزرگســاالن، بــراي شــركت در اين مســابقات ثبت نام كردهانــد و 22 تير وارد تهران ميشوند.

پس از ورود تيمها، كالســبندي 52 وزنهبردار طي روزهاي 23 و 24 تير تير ماه انجام و عصر روز 24 نيز جلســه فني مسابقات برگزار ميشود. مسابقات در دو نوبــت صبــح و بعدازظهر، از 25 تير ماه در محل فدراســيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن آغاز ميشــود و تا 27 تيــر ادامــه دارد. دورههاي داوري و كالســبندي نيز با حضور مدرســان بينالمللــي از ديروز آغاز شــد و تا 22 تير مــاه جريــان دارد و پس از اتمام دوره، شــركت كنندگان در بخش داوري و كالسبندي مسابقات قهرماني كشــور حضور پيدا ميكنند. اين دوره از مســابقات قهرماني كشور، چهارمين دورهاي اســت كــه با نظــارت كميته بينالمللي پارالمپيك برگزار ميشــود و شــركت همه وزنهبــرداران حاضر در اردوي تيم ملي چه در بخش بزرگساالن و چــه در بخش جوانان در اين رقابتها الزامي است. بيســت و چهارمين دوره رقابتهاي قهرماني كشــور وزنهبرداري جانبازان و معلوالن از 25 تا 27 تير ماه در محل فدراسيون برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.