نادال: تا آخرين ضربه تالش كردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رابطه تلخ و شــيرين رافائل نادال با ويمبلدون ادامه پيدا كرد و مرد پرافتخار زمينهاي رســي در ديدار حماســي دور چهارم به ژيــل مولر لوكزامبورگي باخت. تنيسور چپ دست اســپانيايي ستهاي اول و دوم را 6 بــر3 و 6 بــر 4 باخــت و ســتهاي سوم و چهارم را با همين نتايج برد و در ســت پنجم 15 بر 13 بازنده و حذف شد.

اين بازي فوقالعاده 4 ســاعت و 48 دقيقــه طول كشــيد و باعث شــد بازي آخر دوشنبه شــب كه قرار بود بين نواك جوكوويچ و آدريان مانارينوي فرانســوي برگزار شود، به روز بعد موكول شود.

درســت چند هفته بعــد از دهمين قهرمانــي در اوپن فرانســه، نــادال براي پنجميــن بار در پنج ســال اخير محكوم به شكســت قبل از رســيدن بــه مرحله يكچهارمنهايي ويمبلدون شد.

مرد شماره دو جهان كه در سالهاي 2008 و 2010 قهرمان ويمبلدون شــده، گفت: «بازي جو خيلي خوبي داشــت اما اين بهتريــن بازي من برابــر حريفي كه سخت ميكوشد و هر رقيبي را به دردسر مياندازد، نبود. آفرين بــه او، عالي بازي كرد بخصوص در ســت پنجــم اما من تا آخرين توپ تالشم را كردم.»

نادال بعد از شكســت در فينال سال 2011 برابر نواك جوكوويچ نتوانســته از دور چهارم ويمبلدون عبور كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.