فدرر: با آرامش كامل بازي ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روژه فــدرر بــا پيــروزي 3 بر صفر برابــر گريگور ديميتروف بــه پنجاهمين يكچهارمنهايي گرنداسلمها و پانزدهمين در ويمبلدون صعود كرد. او در اين مرحله با ميلوش رائونيچ كانادايي و نايب قهرمان ســال قبل ديدار ميكند كه شانس ششم قهرماني است و الكساندر زورف آلماني را 3 بر 2 شكست داده. رائونيچ سال قبل در نيمهنهايي فدرر را برد.

فدرر كه ماه آينده 36 ساله ميشود، دوميــن بازيكــن مســن اســت كــه به يكچهارمنهايي ويمبلدون رســيده. كن راسول در ســال 1971 در 39 سالگي به جمع هشــت نفر برتر صعود كرد. تنيسور سوييسي كه ركورد خود برابر ديميتروف را به 6 بر صفر رسانده، گفت: «خوشحالم كه دوباره به يك چهارم رسيدم. حس ميكنم به اندازه كافي استراحت كردهام، بازيهاي سختي نداشتم، حاال در يكچهارمنهايي با آرامش كامل بازي ميكنم.»

او كه در فينال اوپن استراليا در پنج ســت رافائل نادال را برده، به اندازه كافي انگيــزه دارد: «قطعا در آن بــرد يكي از بهترين نتايجم را گرفتم. آنچه بيشتر از هر چيز خوشــحالم ميكرد حسي خوبي بود كه ميدانســتم خيليها دربارهام داشتند. ميخواهم دوباره آن حس را تجربه كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.