پيوستن داگالس كاستا به يوونتوس قطعي است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شبكه اسكاي اســپورت ايتاليا گزارش كرده كه باشگاه يوونتوس با داگالس كاستا به توافق رســيده است و امروز (چهارشنبه) براي انجام آزمايش پزشكياش وارد تورين ميشود. بيانكونري از ماه مه با بايرن مونيخ براي خريد داگالس كاستا وارد مذاكره شده اما در چند روز اخير اين مذاكرات پيشرفت قابل توجهي داشــته است. باشــگاه بايرن مونيــخ اعالم كرده كه به زودي قراردادي با يوونتوس خواهد بســت و حاال گزارشهايي در رسانههاي ايتاليايي منتشر شده مبني بر اينكه جوزپه ماروتا، مدير ورزشي يوونتوس امروز وارد آلمان ميشــود تا قرارداد كاستا را نهايي كند، قراردادي كه گفته ميشــود در ازاي 6 ميليــون، ايــن بازيكن برزيلي را به صورت قرضــي راهي تورين ميكند و به بانوي پير اجــازه ميدهد كه فصل آينده با پرداخــت 40 ميليون يــورو او را به صورت قطعي از باوارياييها بخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.