رم به خريد ناستاسيچ نزديك شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارش رســانههاي ايتاليايي از نزديك شــدن باشــگاه رم به عقد قرارداد بــا ماتيا ناستاســيچ از تيــم شــالكه حكايــت دارد. جالوروســي بعد از فروش آنتونيــو روديگر، مدافع مياني آلماني خود به چلســي حاال به دنبال پيــدا كردن يك بازيكن براي پر كردن جاي خالي اوســت و به همين دليل بازيكن صرب شالكه را مد نظر دارد. در همين راستا، شبكه اسكاي اســپورت ايتاليا گزارش كرده است كه دو باشــگاه در آستانه حصول توافق هســتند و از نظر طرف ايتاليايي اين قرارداد قطعي اســت. با اين حــال كار مونچي، مدير ورزشــي باشــگاه رم هنوز تمام نشده است و او بايــد تالش كند كه طــرف آلماني را براي پايين آوردن قيمت متقاعد كند. شالكه براي فروش ناستاسيچ 20 ميليون يورو خواسته اما رم ميخواهد رقــم پايه كمتري بپردازد و در عوض پاداشها را باال ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.