مدل به تيگرس نزديك شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مديربرنامههــاي گري مدل، تأييد كرد كه بازيكن اينتر در آســتانه پيوستن به تيم تيگرس مكزيك قرار دارد اما تأكيد كرد كه هنوز هيچ چيز قطعي نيســت و هر اتفاقي ممكن است رخ دهد. اولين بار روز يكشنبه شايعاتي در خصوص احتمال پيوستن مدل به تيگرس مطرح شــد. مديربرنامههاي اين مدافع شــيليايي منكر قضيه نشــده است اما او شــايعاتي كه دربــاره حضور مدل در آزمايش پزشــكي تيگرس منتشــر شده را تكذيب كــرد. او به ســايت مركوريو گفت: «گري هنوز در تعطيالت است اما به وقتش جزييات قراردادش بعــد از توافق ميان دو باشگاه منتشــر خواهد شد. فعال طرفين بر ســر برخي شرايط كه نياز به بررسي بيشتر داشته در حال مذاكره هستند و تا زماني كه برسر همه چيز توافق حاصل نشده باشد هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.