ونگر: از كجا ميدانيد اين آخرين سال حضور سانچس است؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

حضور الكســاندر الكازت، گرانترين خريد تاريخ آرســنال ميتواند باعث شود كه زمان بازي ژيــرو حتي از اين هم كمتر شــود اما ونگر گفته كه ژيــرو كه در ژانويه قراردادش را تمديد كرده، ارزش بسياري براي تيم دارد. آرســنال فردا ديداري دوستانه برابر سيدني افسي برگزار ميكند و الكازت در اين بازي به ميــدان خواهد رفت. ونگر گفت: «الكازت همينجا اولين بازياش را انجام ميدهد. او پنجشنبه شــب قطعا در بازي حضور خواهد داشت. دو بازي دوستانه داريم كه او در آنها حضور مييابد.» الكازت 62ساله قابليت بازي در چنــد پســت را دارد. او در 203 بازي در ليگ فرانسه، 100 گل براي المپيك ليون به ثمر رساند. ديگر انتقال تابستاني آرسنال كه سئاد كوالسيناچ بوسنيايي است، به استراليا رفته و ممكن اســت در بازيهاي آرسنال به ميدان برود. آرسنال اولين تور استرالياي خود را در طول 40 ســال گذشته برگزار ميكند و پــس از آن به چين خواهــد رفت. آنها در استراليا با وســترن سيدني واندررز هم بازي خواهند كرد. ونگــر گفته: «من هيچ چيز از دو رقيبمان در اســتراليا نميدانم، فقط اين را ميدانــم كه خيلي موفــق بودهاند. ما در انگليس بخت تماشــاي بازيهاي اســتراليا را نداريم اما نكته مثبت براي ما اين اســت كــه ميتوانيم خود را ســريع بــا تيمي كه نميشناسيم هماهنگ كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.