بارسلونا اسطورههايش را برميگرداند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوضاع نقل و انتقاالت بارسلونا تاكنــون فاجعهبار بوده اســت اما آنها برخــي از اسطورههايشــان را در نقش مربي و ســفير به باشگاه برگرداندهاند. ژوليانو بلتي، كسي كه گل قهرماني اين تيم در فينال ليگ قهرمانان 2006 را به ثمر رســاند بهعنوان ســفير جهاني بارســلونا منصوب شــده اســت. رونالدينيو و اريــك آبيدال، دو ســفير جهاني ديگر بارســلونا هستند. بلتي اخيرا در مســابقهاي در تيم اسطورههاي بارســلونا بازي كرد. در آن مسابقه ريوالــدو، گايزكا منديهتا و لودويك جولي هم حضور داشتند. كاتاالنها همچنين اعالم كردهاند كه خوسه ماريا باكــرو و گييرمو آمور هم به كادر مربيگــري تيم اضافه خواهند شــد. اين دو نفر در تيــم رويايي يوهــان كرويف بــازي ميكردند. ارنســتو والــورده، مربــي و روبرتو فرناندس، مدير ورزشي تيم هم جزو بازيكنان سابق بارســلونا هستند، هرچند كه ايــن دو نفر در دوراني كه پيراهن بارســا را ميپوشيدند، درخشش خارقالعادهاي نداشتند و به جايگاه اسطوره نرسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.