باقري هم آسیب ديد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

درجريــان تمرينات آبي پوشــان در اردوي ارمنســتان هافبك اين تيم مصدوم شــد. فرشــيد باقري، هافبك استقالل در اردوي اين تيم در ارمنستان دچار آســيب ديدگي شده است. باقري به دليل انجام دادن تمرينات ســنگين دچار آســيب ديدگي شده و به همين دليل اين روزهــا در تمرينات گروهي حضــور ندارد و زير نظر مك درموت به انجام تمرينات اختصاصي ميپردازد. با مصدوميت اين بازيكن شــمار بازيكنان آســيب ديده اســتقالل به عــدد پنج رســيد و اين موضــوع ميتواند براي منصوريان نگران کننده باشــد، چرا که هنوز فصل شــروع نشــده و اين تعداد مصدوم شرايط تيم را تحت الشعاع قرار ميدهند. هرچند که اســتقالليها در قبال انتشار اين خبرها توسط رسانهها سياست تكذيب اتخاذ کرده و چاره کار را در ايــن ميدانند، در حالي که حذف کادرپزشكي به دليل دلسوزي نوروزي و هشــدار او براي اينكــه بازيكنان در آزمون پزشــكي شــرکت نكرده بودند، اشتباه بزرگ استقالليها بود. بايد ديد در روزهــاي آتي چه خبــري از اردوي استقالل منتشر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.