توفيقي: نميدانم چه بازيكناني از ليست خارج ميشوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــا توجــه بــه نحــوه يارگيري اســتقالليها بايد دو بازيكن از ليست استقالل خارج شوند و اين روزها گمانه زنيهاي زيادي در اين ارتباط ميشود اما توفيقي مســوول نقــل و انتقاالت اســتقالل در اين خصوص حرفهايي بــراي گفتن دارد. با آمــدن جباروف، مشــخص شــده که چــه بازيكني از ليســت خارج خواهد شــد؟ توفيقي پاســخ ميدهد: «قرار است کادر فني در جلســهاي مشــخص کنند که چه بازيكني بايد در ليســت خــروج قرار بگيرد.»

وضعيت رابســون جانواريو به کجا رسيد؟ مسوول نقل و انتقاالت استقالل در اين ارتباط توضيح ميدهد: «ممكن اســت اين بازيكن به استقالل برگردد امــا چيزي قطعــي نيســت. از طرف باشــگاه اســتقالل همه کارهــا براي بازگشت او انجام شــده است.»باشگاه اســتقالل با برگزاري شهرآورد اروپايي موافق اســت؟ توفيقي پاسخ ميدهد: «چرا نبايد موافق باشــيم؟ اســتقالل و پرســپوليس براي درآمدزايي بازي ميکنند. در ايران که درآمدي نداريم، حداقل جايي برويم که درآمد داشــته باشيم. در ايران پول تبليغات محيطي را به باشگاهها ميدهند؟»

خيليها معتقدنــد که با توجه به حضور هافبكهاي مياني استقالل نبايد مسووالن اين باشگاه به حضور جباروف اصرار ميکردند اما اســتقالليها آنقدر پيگيــر کار او بودند تا ســرانجام بعد ازظهر دوشــنبه با او قرارداد بستند. به ايــن ترتيب حاال آبيها مشــكل جاي خالي دارند که توفيقي مسوول نقل و انتقاالت هم نميداند کادرفني اين تيم چه تصميمي در اين خصوص ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.