استقالل چند ميليارد ميارزد 62، 72يا 30 ميليارد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هنوز ســازمان ليگ رقمهاي پرداختي از ســوي تيمها را به بازيكنان منتشر نكرده است اما يك حساب سرانگشتي نشان ميدهد که استقالل ليگ هفدهم به احتمال فراوان همچون ليگهاي گذشــته گرانترين تيــم ليگ خواهد بود. حســاب و کتابهــا تا پيش از جــذب جباري و جباروف نشــان ميداد کــه مديران باشــگاه اســتقالل احتماال براي بســتن چنين تيمي رقمي حدود 25 تا 26 ميليــارد تومان هزينه کردهاند اما حضور ايــن دو بازيكن ميتواند بــر خرجهايي که شــده بيفزايد. حتي ممكن است استقالل ليگ هفدهم به رقمــي در حدود 30 ميليارد تومان هم برســد که شــكل گرفتن چنين تيمي تا به امروز در فوتبال ايران بيســابقه بوده است و استقالل شــايد نخستين تيمي باشــد که به لحاظ هزينههاي جاري ارقــام تازهاي را وارد فوتبال ايران میکنــد. البته اين رويه پيشتر هم در اســتقالل وجود داشته و تيمهاي بسيارخوبي بسته شده. نظيرش تيم فصل دوازدهم که پر بود از بازيكنان مطرح و درجه يك که برآيند آن تيم قهرماني در ليگ و حضور در جمع چهار تيم آسيا و ايضا قرار گرفتن در رتبه شصتم بهترين تيمهاي باشگاهي جهان بود. شايد اگر آن استقالل نتايج مطلوبي نميگرفت مديرعامل و سرمربياش به شدت مورد نكوهش قرار ميگرفتند اما استقالل در آن فصل عملكرد ويژهاي داشت و توانست رضايــت عموم را جلــب کند. حال از اســتقالل فصل هفدهم هم همين انتظار است. استقاللي که با باالترين حد ممكن به لحاظ اقتصادي بســته شــده و بازيكنان درخور توجهي را به خدمت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.