نگراني بابت آزمون پزشكي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل که پيش از عقد قرارداد داخلي آزمايش پزشكي از بازيكنانش نگرفته بود حاال پيش از ورود به ليگ برتر چهار مصدوم دارد.

در حالي که پزشــك استقالل با مديريت و کادر فني اين تيم اختالف نظر پيدا کرد و در نهايت از اســتقالل کنار رفت موضوع آسيب ديدگيهاي استقالل در طول فصل موضوع مهمي شد.

در واقع با بودن دکتر نوروزي در کنار استقالل همه ميدانستند به هر حال بهترين خدمات پزشــكي به اين تيم خواهد رســيد اما حاال حتي اگر مصدوميتهــا کامال تصادفــي و دير عالج هم باشــد به هر حال اين روزها و آن اختالفهــا تداعي خواهد شــد به ويژه آنكه اســتقالليها طبق اعالم نوروزي حتي يك نفرشان هم آزمايش پزشكي ندادند و فقط قرارداد بستند. نكتــه قابــل توجه اما اينجاســت که اســتقالل حتي پيش از ورود به ليگ برتر چهار مصدوم پيدا کرده است.

از محسن کريمي و اميد ابراهيمي بگيريد تا برســيد به کشيدگي عضله پادواني و البته زانوي ورم کرده جباري که او را از تمرينات بدنسازي و سنگين دور کرده اســت. بايد ديد نوروزي چه نكاتــي را براي درمان ايــن بازيكنان گوشزد ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.