خرمگاه: از شرايط تیم راضي ام

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشــود کادرفني اســتقالل در تمرينات سختگيري ميکنند. محمد خرمگاه مربي استقالل در اين خصوص ميگويد: «کار سخت است و بايد طوري کار کنيم که خواسته هواداران برآورده شــود. بنابراين بايد سختي بكشــيم تا به چيزي که ميخواهيم، برسيم.» از عملكرد بازيكنان در اردوي ارمنستان راضي هســتيد؟ مربي استقالل پاســخ ميدهد: «تا االن کــه راضي هســتيم. اردو همچنان ادامه دارد و اميــدوارم شــرايط رضايتمندانه پيش برود.»فصل گذشته که به تازگي همراه عليرضا منصوريان کادر فني اســتقالل را تشكيل داده بوديد، در اين کشــور اردوي خــود را برگزار کرديد. اردوي امســال چه تفاوتي نســبت به سال گذشــته داشته اســت؟ خرمگاه در اين ارتبــاط ميگويد: «از نظر مــكان تمرينات و امكانات فرقي نداشــته امــا بازيكنان فعلي با تفكرات ما آشــنا هســتند. اين موضوع براي ما مهم اســت که بتوانيم راحتتر مطالبمان را به بازيكنان اطالع دهيم. ســال گذشــته، با 85 درصد بازيكنان آشــنا نبوديم اما امسال با بيشتر آنها از لحاظ روحي. رواني آشنا هستيم. ‪15 01،‬ درصــدي که به تازگي به مجموعه ما اضافه شــدهاند، قديميترها کاري کردهاند که به فضاي ما نزديك شــوند.»با حضور ســرور جباروف، قرار اســت چه بازيكناني از فهرست خارج شوند؟ خرمگاه پاســخ ميدهد: «اجازه دهيد در اين زمينه صحبتي نكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.