مصدومیت جباري تايید شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مصدوميــت جبــاري توســط باشگاه اســتقالل تاييد شد. مجتبي جبــاري هافبك باتجربه اســتقالل که پس از چند ســال بــه اين تيم بازگشته، مصدوم است.

اين مصدوميت در شرايطي بوده که بدون اطالع کادر پزشكي با اين بازيكن قرارداد بسته شده است.

کادر پزشــكي اســتقالل هم با ناراحتــي اين موضوع را به باشــگاه اطالع دادهاند. جباري روز دوشــنبه در ديدار تدارکاتي اســتقالل مقابل پارس جنوبي هم حضور نداشــت و مشغول آمادهســازي خود زير نظر ميك مكدرموت بود.

بــا ايــن شــرايط، مصدوميت جباري تاييد شــده و ايــن بازيكن در حال پشت ســر گذاشتن دوران مصدوميت خود است. معلوم نيست وضعيت مجتبي چطور اســت و اين بازيكن به بازيهــاي ابتدايي فصل ميرسد يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.