استقالليها ريكاوري كردند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان استقالل تهران که روز دوشــنبه در ديدار تدارکاتي پارس جنوبي جم را شكســت دادند، ديروز ريكاوري کردند.

شــاگردان عليرضــا منصوريان روز دوشــنبه به برتــري 2 بر صفر مقابل پــارس جنوبي جم در اردوي تدارکاتي ارمنســتان دســت يافتند و ديــروز بــا صالحديــد کادر فني ريكاوري کردند.

همچنين استقالليها روز پنج شــنبه به کشور آلمان سفر میکنند تــا در تاريــخ 25 تيرمــاه در ديدار شهرآورد به مصاف پرسپوليس بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.