نفت از سوپر جام کنار میکشد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

موضوع حذف نفت تهران از لیگ برتر، آنقدر جدي بود که برخي از مدیران صباي قم، هفتهها بعد از اتمام لیگ برتر و مسجل شدن سقوط این تیم به لیگ دسته یک فوتبال، خود را لیگ برتري ميدانستند. این داستان یعني منحل شدن نفت تا هفتهها سرزبانها بود و همه نشانهها حکایت از این موضوع داشت تا جایي که حتي رییس فدراسیون فوتبال هم این موضوع را به صورت تلویحي تایید کرد اما در عمل مثل همیشه و اکثر تصمیمات فدراسیون فوتبال، موضوع نفت هم برعکس همه شواهد، پیش رفت.نفت در کمال تعجب در لیگ برتر ماندگار شد و تیمي که در فصل گذشته حتي پول تهیه بلیت هواپیما را نداشت، قرار شد یکي از تیمهاي لیگ برتري و بخصوص یکي از نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا باشد.

در گزارشي كه پيش از اين نوشتيم عنوان داشتيم كه اين تيم با اين شرايط ليــگ برتر را به آتش ميكشــد اما انگار اشــتباه بود چرا كــه ظاهــرا آنطور كه شــرايط نفت پيش ميرود، نفت همه را با هم خواهد سوزاند.

نفــت تهــران بــا همين شــرايط قريب بــه 9 روز ديگر بايــد در ديداري مهم و حســاس در ســوپرجام به مصاف پرســپوليس قهرمان فصل گذشته ليگ برتر برود.

ديــداری كه بــه داليــل مختلف، حساسيت و حاشيههاي خاص خودش را خواهد داشت و به طور حتم بازيكنان هر دو تيم سعي در تصاحب اين جام خواهند داشت و هر كدام از دو تيم چه بازيكنان و چه كادر فني تيمها، داليل مهمي براي برنده شدن در اين بازي دارند.

شــرايط پرســپوليس كــه كامــال مشخص اســت و با وجود كادر مديريتي و فني كه اين تيم دارد، به نظر ميرســد مشكلي براي اين بازي نخواهد داشت اما بهتر اســت نگاهي به شرايط نفت تهران داشته باشيم.

اين تيــم بعــد از اينكــه روزهاي متمــادي را به خاطر مشــخص نبودن مالك، كادر فني ...و از دســت داد، به هر صورت از چند روز گذشته كادر فني اين تيم مشــخص شــد و باز هم مثل فصل گذشــته قول و قرارهايی بــراي جذب بازيكــن و تامين امكانات داده شــد اما همانطور كه گفته شــد بــراي اين بازي نفت زمان زيادي ندارد، چون هنوز كادر فنــي اين تيم تكليف خود را نميدانند و هنوز قراردادي با آنها بسته نشده است.

علي كريمي همچنان اميدوار است مســووالن اين تيم كه معلوم نيســت از كجا پيدايشــان شــده، در جهت تثبيت تيم قدمي بردارند و به قول و قرارهايشان عمل كنند و بارها و بارها تاكيد كرده كه بــه آنها اعتماد كرده و بايد جواب اعتماد او را با عمل به قول و قرارهايشان بدهند، هر چند او هيچ گاه نتوانسته با اطمينان از مهيا شدن شــرايط حرف بزند و تا به امروز نيز قدم مهمي برداشته نشده است اما اين تنها معضل نفت نيســت و كادر فني نفت تنها كساني نيستند كه ممكن است به آتش نفت بسوزند، بلكه بازيكنان اين تيم هم دقيقا چنين شرايطي را دارند و هنوز با هيچ بازيكنــي قراردادي امضا نشده است.

در حقيقــت ميتــوان گفت نفت تا اينجاي كار بدون بازيكن است و مشخص نيست تا بازي سوپرجام قرارداد بازيكني بسته شود يا نه.

با همين شرايط از چند روز گذشته تمرينات نفت بــا جديتي كه كريمي در كارهايش دارد، شــروع شــده است اما آيا تضمينــي براي بازيكنانــي كه هيچ قراردادي با اين تيم ندارند، وجود دارد؟ نفــت تهــران در اولين بــازي تداركاتي خود يكــي از بازيكنانش را خيلي زود از دســت داد به طوري كه او اكنون با عصا در تمرينات حاضر ميشــود. در صورتي كه شــرايط نفت مثل سال گذشته پيش برود، چه كسي مسووليت اين بازيكن را كه حتي يك برگ قرارداد با نفت ندارد، بر عهده ميگيرد؟

امــروز هم اين تيم بــازي تداركاتي ديگــري را برگزار خواهد كرد، در صورت مصدوميــت بازيكن ديگري، چه كســي مسووليت بازيكن بدون قرارداد را برعهده خواهد گرفت؟

به فــرض اينكه نفت بتواند با همين شــرايط و در همين زمــان خود را براي بازي بــا پرســپوليس آمــاده كند، چه تضميني بــراي بازيكنان اين تيم كه در اين بازي ســخت و حســاس به ميدان خواهند رفت وجود دارد؟

آيــا كادر فني نفت حــق ندارد در چنيــن شــرايطي از حضــور تيمش در اين بــازي جلوگيري كنــد؟ به هر حال مسووليت بازيكنان نفت برعهده كادر فني اســت و به نظر ميرسد در صورت ادامه روند فعلي، كادر فني نفت، خيلي زود در تصميمش براي رويارويي با پرســپوليس تجديد نظر كند. بحثي كه اصال شــوخي بردار نيست و حتي فدراسيون فوتبال هم توان تضمين اين بازي را با اين شــرايط نخواهد داشت.

با چنين شرايطي بايد اذعان كرد كه نفــت همه را با هم خواهد ســوزاند، هم بازيكنــان، هم كادر فنــي و حتي ليگ برتــر از آتش افروزي نفت تهران در امان نخواهد بود.

هيچ تضميني براي آســيب ديدگي احتمالــي بازيكناني كه قــرارداد ندارند، نيست و كادر فني نفت نيز با اين شرايط قطعا نخواهد توانســت نتايــج مطلوبي كسب كند و در نهايت فدراسيون فوتبال باز هم مثل فصل گذشته مجبور است به هر طريقي شــده، نفــت را تا پايان ليگ برتر تحمل و تامين كند. نفت به دنبال مهاجم آن هم خارجی در حالــی كــه نفت تهــران هنوز بازيكنانی را كه مدت هاست در تمرينات اين تيم شــركت می كنند، مشــخص نكرده، به دنبال جذب مهاجم برای فصل آينده است.

اين تيــم پايتخت نشــين چندين بازيكن داخلی و خارجی را برای تقويت خط حمله اش مدنظر دارد كه هنوز روی هيچ كدام از گزينه ها به نتيجه نرسيده است.

طی روزهای گذشته يكی دو بازيكن برای تست دادن در تمرينات نفت حاضر شدند كه از جمله يك مهاجم نيجريه ای بود كه ظاهرا هنوز نتوانســته نظر كادر فنی نفت را جلب كند. به نظر می رســد با اين وضعيتی كه نفت دارد، به خدمت گرفتن بازيكن خارجی هم از آن كارهای خارق العاده در ليگ برتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.