کعبي: خوشحاليم به جنوب نميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ســپيد رود در آخرين بازي تداركاتياش مقابل سايپا قرار گرفت. حسين كعبي درباره اين بازي ميگويد: «بازي خوبي مقابل سايپا انجام داديم و هر دو تيم از اين مسابقه سود بردند. در هــر دو تيم تلفيقــي از بازيكنان جوان و باتجربه حضور داشتند و ما با دو گل جلو افتاديم. البته روي غفلت دو گل خورديم و دو پنالتي هم براي ما گرفته نشد، هرچند كه براي سايپا هــم پنالتي گرفته نشــد. در مجموع بــازي خوبي بود و هــر دو تيم از اين مسابقه دوستانه استفاده كردند.»

كعبــي اما از صحبــت كردن در مورد مســائل مالي خسته شده است: «خدا را شــكر همه چيز خوب است. تنهــا چيزي كه مــا را اذيت ميكند مشــكالت مالي اســت كه هنوز حل نشده.

فصل گذشته بازيكنان، مربيان و هواداران كارشــان را به بهترين شكل انجــام دادند و قبال هم گفته بودم كه حاال نوبت مسووالن است تا مشكالت مالي را برطرف كننــد. در اين مدت آنقدر در مورد مشكالت مالي صحبت كردهام كه خسته شــدم و متأسفانه هنوز هم چيزي عوض نشــده است. ســپيدرود بعد از پنج دهه به ســطح اول فوتبال ايران برگشته است. واقعاً حيف است كه تيم ســپيدرود با اين همه هوادار دچار مشكالت مالي شود. اميــدوارم مســووالن بهصورت جدي در مورد مشــكالت مالــي ما تصميم بگيرند.»

كعبــي از قرعه مســابقات راضي به نظر ميرسد: «تمام بازيها سخت اســت اما حداقل خوشــحاليم كه در هفتههاي ابتدايي به جنوب نميرويم، چــون گرماي هوا ميتوانــد براي هر تيمــي آزاردهنده باشــد. قرعه ما بد نيست و تالش ميكنيم تا نتايج خوبي در هفتههاي ابتدايي بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.