طاهري: به خاطر تفاهم سه جانبه جباروف را به استقالل داديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زالتكــو كرانچار پــس از تمديد قــراردادش بالفاصله ليســت خريد بازيكنــان مدنظــرش را در اختيــار باشــگاه قرار داد تا از ابتداي ليگ و برخالف فصل قبل حضوري قدرتمند داشــته باشــند. محســن طاهــري مديرعامل باشــگاه ســپاهان از روند آمادهســازي تيمش رضايت دارد. او در مراسم قرعهكشي مسابقات حضور نداشــت اما حاال كه حريفان شــان مشــخص شــده ميتواند دربارهاش اظهارنظر كند.

او در اينبــاره ميگويد: «قطعا براي هــر تيمي شــروع اوليه خيلي مهم است و نتيجه گيري اوليه تاثير بســزايي در روند آتي تيــم خواهد داشــت. در حال حاضر تيمهايي كه ما با آنها بازي داريم، ميدانيم كجاي جدول هســتند. البته مالك ما سال قبل است اما نميتوانيم بگوييم تيمي ضعيف اســت يا قرعه به نفع ما رقم خورده اســت، چــون تيمها متحول شــدهاند. مقايسه با سال قبل به طور كلي درســت نيســت و چيــزي كه مشخص اســت اينكه تمام بازيهاي ما سخت خواهد بود و ما هم به دنبال نتيجههاي خوب خواهيم بود.»

آنهــا تمايل به حفــظ جباروف داشــتند: «خــود اين بازيكــن ابراز عالقه كرد كــه ميخواهم فوتبالم را در اصفهــان ادامه دهــم و ما هم با توجه به اينكه با تيم عجين شده بود عالقه داشــتيم به تيم ما اضافه شود اما به واســطه تفاهم سه جانبهاي كه با اســتقالل داشــتيم، پايبند اخالق بوديم.»

احتماال بــه زودي چند خارجي به جمع ســپاهان اضافه ميشود: «ما دنبال بازيكناني هستيم كه با كيفيت باشند و در صورتي كه مدنظر كرانچار باشــند، جذب تيم ميشوند. با چند بازيكن عراقي، چند بازيكن آفريقايي و بازيكنانــي از آفريقاي جنوبي وارد مذاكره شده ايم، ولي تا نهايي نشود اسم بازيكنان را اعالم نميكنيم. يكي دو بازيكني كه با آنها مذاكره ميكنيم شناخته شــدهاند و چند بازيكن هم هســتند كه بازيكنان خوبي هستند ولي زياد سرشناس نيستند.»

اما موضوع چك آقايي: «ســعيد آقايي چكي به باشگاه گسترش فوالد داده كه حقوقي اســت؛ ما به سعيد آقايي گفتيم كه به او كمك ميكنيم نــه اينكــه بگوييم چــك را ما پاس ميكنيم. بــا توجه به مبلغ قراردادي كه ســعيد آقايــي دارد، تا جايي كه براي ما امــكان دارد به آقايي كمك ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.