موفقیت نفت در گرو بازيهاي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــاگردان رســول خطيبي در تيم ماشينســازي امروز در چهارمين روز از اردوي آمادهســازي خود در تهران برابر تيم نفت به ميدان ميروند.

ماشــين ســازان كه از روز يكشنبه اردوي دو هفتــهاي خود را در تهران آغاز كردهاند، ســه بازي تداركاتي در اين اردو خواهند داشت كه در اولين بازي، بايد به ديدار نفت تهران بروند.

رويارويي شاگردان رسول خطيبي و علي كريمي از ساعت 18 امروز در زمين اصلي مجموعه ورزشي راهآهن تهران آغاز خواهد شد. بعد از پيروزي 3 بر يك مقابل پاراگ تهران ايــن دومين بازي تداركاتي شاگردان علي كريمي است.

نفتيها كــه ديرتر از ســاير تيمها تمريناتشــان را آغــاز كردهاند هر چه بيشــتر بازيهاي تداركاتــي انجام دهند برايشان بهتر است.

البتــه خطيبي هم بايــد تا روز ۵1 مــرداد كــه رقابتهاي ليگ يــك آغاز ميشود تيمش را به مرز آمادگي مطلوب برســاند تا از ابتدا در جمع مدعيان قرار بگيرد. مســووالن تيم تبريزی در تالشند تا صعود زود هنگامی به ليگ برتر داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.