راهآهن در انتظار دستور دادستانی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين رشــيدی مديرعامل باشــگاه راهآهــن درباره شــرايط باشــگاه و حضور دين محمدی در تمرينات تيمــش می گويد:«هنوز تمرينات شــروع نشــده اســت. ســيروس دينمحمدی تعدادی از بازيكنــان را جمع كرد كه در حد يك بازی دوستانه بود. رسما هيچ اقدامی برای باشگاه و تيم راهآهن انجام نشــده و تا دستور دادستانی نباشد، نمیتوانيم كاری كنيم.»

او از كنارهگيری احتمالیاش میگويد: « اين باشگاه را در ليگ دســته اول تحويــل گرفتيم و با كمك خــدا و همت بازيكنان، تيم را در ليگ يك نگه داشــتيم. اگر شرايط به همين روال پيش برود، شــايد من هم توان ادامــه كار با اين باشــگاه را نداشــته باشم و از راهآهن بروم چون زندگی من هم تحتالشــعاع كارهای باشگاه قرار گرفته اســت و بدون پول از اعتبار خودمان خرج میكنيم.»

به نظر میرســد طلب ننزيچ را قســط بنــدی میكنند: «طبق هماهنگیهايی كه با وكيل رسمی اين بازيكن داشــتيم، رضايت بی قيد و شــرطی از او گرفتيم و آن را به كميته بينالملل فدراســيون فوتبال اعالم كرديم. البته نمیدانم اين رضايــت تا چه حد قابل قبول باشــد. هنــوز در مســائلی چون قســطبندی اين طلــب اختالف نظر داريم امــا خيلی جای نگرانی نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.