مظفر: قبول هدايت تیم ملی ريسک بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شهرزاد مظفر درباره قبول هدايت تيم ملی بانوان می گويد: «خوشــحالم دوباره به تيم ملی برگشــتم. جا دارد از كادر فنی قبلی تشكر كنم چرا كه پست در تيم ملی موقتی است و ممكن است تغييراتی خيلی زود انجام شود اما مهم اين اســت كه تا زمانی كه در تيم ملی حضور داريم تمام تالش خــود را بكنيم تا در تيم ملی موفق شــويم. ما اردوها و برنامههــای قبلی كادر فنی گذشــته را تغيير نمیدهيم چون زمان كوتاهی داريم و بايد خيلی سريع به شرايط آرمانی خود برســيم. ما تا زمان مسابقات ۷ اردو طبق زمانی كه داريم برنامهريزی كردهايم. ۵۵ تا ۰۶ جلسه تمرين جزو برنامههايمان اســت چون مسابقات ۵2 شــهريور تا ۵ مهر ماه است و اميدوارم طبق برنامه جلو برويم تا در مســابقات موفق شويم.ما بازيكنــان و نفرات را تغيير نمیدهيم و با همين بازيكنها ادامــه خواهيم داد. من از لحاظ بدنی اطالعی از شرايط بازيكنانم ندارم، بايد تمرينات را شــروع كنيم تا ببينيم كه شرايط تيم چطور اســت. من فكر میكنم ريســك بزرگی كردم با توجه به زمــان كوتاهی كــه در اختيار دارم سرمربيگری تيم ملی را قبول كردم.»

او همــكاریاش را بــا تيم دانشــگاه آزاد ادامــه می دهد: «همكاری من با دانشــگاه آزاد همچنان ادامه دارد. با توجه به اينكه به دانشگاه آزاد تعهد دارم و همچنين يك دينی نسبت به دانشگاه آزاد دارم دوست دارم كه به اين دانشگاه كمك كنم اما نه به عنوان سرمربی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.