پیروزی مس رفسنجان در روز پايانی اردو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال مس رفســنجان در دومين ديــدار تداركاتي خود در اردوي سرچشــمه تيم فوتبال جهاد نصر سيرجان را با سه گل شكست داد.

در اين بازی كه در ورزشــگاه شــهيد زينلي شهر سرچشــمه برگزار شد، نارنجي پوشــان با گلهاي بهرام رشــيدفرخي(دو گل) و سجاد عسكري، جهاد نصر را شكست دادند.تيــم فوتبال جهاد نصر ســيرجان در ليگ دسته سوم كشور حضور دارد و هدايت آن بر عهده قاســم شهبا سرمربي سابق گل گهر سيرجان است.

همچنين پس از پايان اين بازی اردوي مســيها در سرچشــمه به پايان رســيد و شاگردان علي سامره براي ادامه تمرينات به رفسنجان بازگشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.