احمدی:قرعه فقط روی کاغذ مهم است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - اكبر منتشلو ‪Akbar Manteshloo‬

روزهای خوبی را در پیکان سپری کرد و با ابقای آقا معلم در این تیم، او نیز برای یک فصل دیگر ماندگار شد. رحمان احمدی خیلی زودتر از شروع بازیهای لیگ برتر، به مصاف تیم سابقش رفت و با کادر فنی و بازیکنان قدیمی سپاهان رودررو شد. دروازهبان سابق تیم ملی شرایط پیکان را خوب توصیف میکند و معتقد است، چنان تفاوتی نمیکند که هفته اول یا آخر مقابل چه تیمی به میدان برود، چرا که همه تیمهایی که در لیگ برتر هستند، بازیهای خوبی را به نمایش میگذارند و امتیاز گرفتن برابر آنها سخت خواهد بود.

از اوضاع پیکان چه خبر؟ همه چیز خوب پیش میرود؟

بله، خدا را شــکر، با شــرایطی که تیم با آن روبهرو شــد و ثبات در تیم حاکم شد، پیکان توانست خیلی زود کارهایش را استارت بزند و همه چیز خوب پیش میرود، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و کادر فنی در تالش اســت با برگــزاری بازیهای تدارکاتی کامال برای لیگ برتر آماده شویم.

از شرایط خودت بگو، آماده بازیها هستی؟

شــکر خدا شــرایط خوبــی دارم، تمرینات را منظم پشــت سرگذاشــتم و به شــرایط ایدهآل نزدیک میشــوم، فرصت خوبی تا شــروع بازیهای لیگ برتر دارم و قطعا تــا آن زمان به فرم ایــدهآل و خوبی خواهم رسید.

خیلی زودتر از شــروع لیگ برتر، مقابل تیم سپاهان قرار گرفتید، چطور بود؟

بــازی تدارکاتی خیلــی خوبی بود، برای هــر دو تیم مفید بــود، فکر میکنم اینطور بازیها هم به ما کمک خواهد کرد و هم به تیم مقابل. خب ســپاهان با مجموعه جدیدش یک تیم بســیار خوبی اســت که محک خوبــی مقابل آنها خوردیم. نیمه اول سپاهان بهتر از ما بود، اما نیمه دوم ما بهتر بودیم و توانستیم بازی منطقی ارائه دهیم.

به طور حتم با مربیان و بازیکنان هم روبهرو شدی، درست است؟

خب طبیعی اســت، فکــر نمیکنم موضــوع خاصــی باشــد، من خــودم را با ســپاهانیها غریبه نمیدانم، اغلب دوستان خودم بودند و با کادر فنی هم دیدار بســیار خوبی داشتم. برای ســپاهان و هوادارانش روزهای خوبی را آرزو میکنم.

قرعه کشی هم انجام شد، در این باره چه نظری داری؟

به شــخصه معتقدم قرعه بدی برای ما نبود، هر چند این مسائل فقط روی کاغذ اهمیــت دارد و در عمل اصال مهم نیســت. شرایط بازیهای لیگ برتر طوری است که اصال بــازی ضعیف و حریف ضعیف نداریم . هر کدام از تیمهای لیگ برتری انگیزههای خاص خودشــان را دارنــد و نباید به دنبال بازی آســان بود، همه بازیها سخت است و باید با تمام قــوا مقابل حریفان به میدان رفــت. تیمهایی که تــازه آمدهاند یک جور انگیــزه دارند، تیمهای قدیمی هم یک جور دیگر. پس باید بــازی به بازی پیش رفت و خیلی زود درباره قرعه کشی قضاوت نکرد.

پیکان این فصل را میپســندی یا پیکان فصل گذشته را؟

تیم ما تفاوت چندانی با فصل گذشته نکرده است. پیکان پارسال تیم خوبی بود و نتایج خوبی را هم کســب کرد، امسال هم واقعا تیم خوبی داریم و فکر میکنم با جذب یک فوروارد، همه چیز تکمیل خواهد شد.

ابتدای لیگ برتر باید مقابل پدیده به میدان بروید؟

بلــه، همینطور اســت. هــر دو تیم شــناخت خوبی از همدیگــر دارند، حداقل اینکه دو تیم در فصل گذشــته با هم بازی کردند و غریبه نیســتند، امــا فکر میکنم برعکس تیم ما پدیده تفاوت زیادی با فصل گذشته دارد و این فصل را با انگیزه بیشتری شــروع خواهد کرد، تالش خواهیم کرد در اولین بازی ســه امتیاز را کسب کنیم اما در هر حال هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.