استقالل را میبریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کریخوانی فراز برای آبیها

صنعتنفــت آبادان کــه اردوی دوم خــود را در ترکیه برگزار کرد، دوشــنبه بــه ایران برگشــت تا این بــار در تهران تمریناتــش را دنبال کند. فــراز کمالوند سرمربی صنعتنفت آبادان که در مراسم قرعهکشــی لیگ برتر حضور نداشت، در مورد قرعه تیمش میگوید: «قرعهکشــی یک امــر معمول اســت و برایمان فرقی نمیکــرد با کــدام تیم بــازی کنیم. در طول لیــگ برتر باید با هر 15 تیم حاضر در لیــگ برتــر روبرو شــویم.» کمالوند دربــاره رویارویــی با اســتقالل در هفته اول مســابقات لیگ برتر اینچنین توضیح میدهد: «استقالل تیم خوب و پرمهرهای اســت که بازیکنان زیــادی جذب کرده. چند بحث در این مــورد وجود دارد اول اینکه ما میزبان هســتیم و تماشــاگران آبادانــی به طور یکدســت فقط تیم خود را تشــویق میکنند و آبادان تنها شهری اســت که حریف هواداری ندارد. موضوع دوم به قدرت صنعتنفت و خود این تیم برمیگردد؛ مخصوصا امســال که شرایط تیم خیلی بهبود پیدا کرده؛ موضوع سوم هم مربوط به گرما اســت کــه برای هر تیمی مشکلساز میشود. این سه موضوع نه تنها اســتقالل بلکه روی کار هر تیمی در آبادان تاثیر میگذارد. اســتقالل تیم بزرگی است ولی میخواهیم آنها را مقابل هوادارانمان شکســت بدهیم.» سرمربی صنعتنفــت آبــادان در رابطه بــا زمان قرعهکشــی لیگ برتر و اینکه خیلیها به دیر بودن آن اعتــراض کردند، میگوید: «اگر قرعهکشی زودتر برگزار میشد بهتر بــود و ای کاش این اتفاق میافتاد چراکه تیمها برای انتخاب حریفان تدارکاتی خود میتوانند راحتتر اقدام کنند.»

فــراز کمالوند در مــورد انتقاداتی که بــه زمان شــروع لیگ برتر داشــت، ادامه میدهد: «همچنان اعتقاد دارم تاریخ فعلی برای شروع لیگ بســیار زود است بهترین زمان برای شــروع لیگ دهه ســوم مرداد اســت چراکه یک تیم تــا بازیکن بگیرد و ســپس کارهای بدنی را انجــام دهد و به بازیهای دوستانه برسد نیاز به زمان کافی دارد اما امســال به خاطــر جام جهانی این فشــردگی وجود دارد و همه به خاطر تیم ملی و حساسیت کار باید همکاری کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.»

کمالونــد دربــاره اینکــه آیــا از نقل و انتقــاالت تابســتانی رضایــت داشــته، میگوید: «نقــل و انتقاالتمان خوب بود اما میتوانستیم بازیکنان بیشتری هم بگیریم. در کل بازیکنــان تاثیرگذار و خوبی جذب کردیم و امیــدوارم بتوانیــم در لیگ برتر موفق شویم.» ســرمربی زردپوشان آبادانی در رابطه با انتخاب مرتضی اسدی به عنوان کاپیتــان جدید تیم ادامــه میدهد: «بله، امسال اسدی کاپیتان تیم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.