پیري: وقتي براي پاسخگویي به اظهارنظرها نداریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

یعقوب پیري که این روزها همه کاره باشــگاه اســتقالل خوزستان شــده و عناویني مثل معاون اجرایي، ســخنگوي باشــگاه و حتي مســوول نقل و انتقاالت را از آن خود کرده، در مورد بحثهایي که در مورد فرزاد جعفري، دانیال ماهیني، محمد شــریفي و مهدي زبیدي مطرح شده و وکیل ماهیني و شریفي اعالم کرده این بازیکنان به استقالل خوزستان بازنميگردند، ميگوید: «این مساله را از طریق مراجع قانوني مربوط به خودش دنبال ميکنیم و وقتي براي پاســخگویي به اظهارات افراد دیگر نداریم. این بازیکنان با اســتقالل خوزســتان قرارداد دارند و حق باشگاه است از حقوق خودش دفاع کند. در این راه قدمي عقب نميرویم و تمام تالشمان را براي احقاق حق باشگاه ميکنیم.» پیري در مورد شرایط تیم هم ادامه ميدهد: «تمرینات آمادهسازي به خوبي برگزار ميشود. قرعهکشي هم خوب بود و تیمها حریفان خود را براي هفدهمین دوره لیگ برتر شناختند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.