تامين «فردا» با تقويت تيم نوجوانان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

به رغــم همگروه شــدن تیم ملــی فوتبال نوجوانان ایران با تیمهای آلمان، کاســتاریکا و گینه در جام جهانــی نوجوانان 20١7 که اواخر شــهریور و اوایل مهــر در هند صورت میپذیرد، عباس چمنیان ســرمربی این تیم مدعی اســت که حتی رســیدن بــه مرحله نیمهنهایی یعنی قــرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر دنیا نیــز در اندازهها و ظرفیت این تیــم قرار دارد و با همین هدف نیز به میدان خواهد آمد. چمنیان ســال پیــش تیم نوجوانــان را در شــرایطی به مســابقات قهرمانی آسیای این رده ســنی (باز هم در هند) برد که فقط سه ماه از روی کار آمدنــش در آن تیم به جای حمید علیدوســتی برکنار شــده میگذشت. حاصــل کار او در آن تیم به حدی خوب بود که ایــران تا فینال پیش تاخت و فقط در آن مرحلــه مغلوب عراق شــد و آن هــم تنها با ضربات پنالتی و بدیهی بود که پاداش چنان حضــوری حفــظ وی و روال کاری دلخواه او در تیم نوجوانان و ســپردن مسوولیت بزرگتر اداره تیم نوجوانان در جام جهانی بوده باشد. جامی که عیار کار چمنیان و شــاگردانش را بیش از پیش مشــخص خواهد کرد اما شکی نیســت که به موازات سختتر شدن کار آنها، اشــراف این مربی بر امــورات و ظرفیتها و تیمش نیز بیشــتر شــده و او 3١ ماه پس از تصدی این سمت همان مرد ناآشنا با شرایط آن زمــان نیســت و از بــاال و پایین کارش ســردرآورده است و میداند که چه باید بکند تا نوجوانان در آوردگاه جهانی هند به نتایجی معقول برسند. یکی از حریفان ایران در این مســابقات آلمان است که حتی اگر قهرمانی اخیر این کشور در رده ســنی جوانان در اروپا (به بهای شکســت دادن اسپانیا در دیدار نهایی) را نادیده بگیریم، کشوری اســت که همیشه روی ردههای سنی پایه خود به طور وســیع و قوی کار میکند و موج جوانگرایی ‪2١ 0١،‬ ســال اخیر تیم ملی بزرگســاالن آلمــان نیز محصــول همین کار ریشــهای بوده که یوآخیم لوو و را قادر ساخته است با گزینههای متعدد جوان تحت اختیارش به تیم بزرگساالن آلمان نیرو و اشتهای جوانان را ارزانی دارد و شــماری از این نفرات کم سن و ســال تا همین چهار، پنج سال پیش اعضای تیمهای زیر 7١ و 9١ سال ژرمنها بودهاند. کاســتاریکا دیگــر حریف نوجوانــان ایران در مرحلــه گروهی در جــام جهانی چندی پیش جوانــان نیز با ما همگروه بــود و هر چند تک برد مــا در آن دیدارها در برابــر همین رقیب شــکل گرفت ولی آن پیروزی نیز قاطعانه نبود و با قدری خوش اقبالی همراه شــد و سرانجام نیــز تیم تحت هدایت امیرحســین پیروانی از گروهــش باال نرفت و اصــوال فوتبال آمریکای مرکزی به گونهای اســت که طراوت و سرعت و فــن از آن میبارد و از وجه بازی گروهی هم بیبهره نیست. در این میان بدیهی اســت کــه گینه یکی از نمایندگان آفریقا هم خصایل مثبت و ســنتی ســایر تیمهای این قاره را داشته باشد که باز اگــر مثالی در این زمینه زده شــود مربوط به رویارویی تیم ملی جوانــان با زامبیا در همان جــام جهانی جوانــان 20١7 در خــاک کره جنوبی میشــود که ایران بازی 2 بر صفر برده را به ســبب کم آوردن جســمانی و ضعف در تشــخیص طرحهای تاکتیکــی رقیب در نیمه دوم در نهایت 4 بر 2 به زامبیا واگذار کرد. الگو قرار دادن آن شــاخصهها و موارد به این معنا نیســت که تیم ملی نوجوانــان نیز در پیکارهای پیشرو به نتایج مشــابهی خواهد رســید اما به درســتی و به صراحت نشــان میدهد کــه کار چمنیان و شــاگردانش در هند چقدر دشــوار خواهد بــود. بیش از دو ســال و نیم کار روی این تیم ابتدا با هدایت علیدوستی و سپس چمنیان سبب شده است تیم نوجوانان ما به لحاظ هماهنگی در سطح باالیی باشــد و فرصت باقی مانده تا شــروع رقابتها امکان بررســی و مطالعه بیشتر را به کادر فنی تیم خواهد داد. به لحاظ کارهــا و دیدارهــای تدارکاتی نیز اندوختــه و مشــخصات تیم ملــی نوجوانان در دو، ســه ســال اخیر اندک نبوده است اما برای میدان جهانی، بایــد «جهانی» تدارک دیــد و به کم قانع نبود و فقــط با بازیهای دوســتانه برابر رقبای ســطح باال میتوان به آمادگی رسید که کســب یکی از چهار رتبه اول جــام جهانی نوجوانــان و به واقع تحقق هدف چمنیان مستلزم آن است. چمنیان به درستی میگوید که بیش از نگاه به حریفان این توان و کیفیت کار شــاگردان اوســت که باید باال برود تا بتوان به گونهای بــازی کرد که موجب آبــروداری در آوردگاه هند شود. این عرصهای است که اگر با وسعت روی آن کار شــود فردای فوتبال ایران و تیم بزرگســاالن کشــورمان بیش از پیش تامین خواهد شد. قيل و قال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.