فوتبال به دنبال سهم بيشتر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مدیران فدراسیون فوتبال سالهاي سال با مسووالن صداوسیما مذاکره کردند تا بتوانند براي پخش مســابقات فوتبال مختلف از رسانه ملي پولي قابل توجه داشته باشند. حاصل این تالش چند ساله اما این بود که حاال وزارت ورزش قرار است با رسانه ملي به جاي فدراسیون فوتبال قرارداد امضا کند. آن هم براي چیزي بهعنوان قرارداد حق پخش ورزش نه حق پخش فوتبال. به این ترتیب وزارت ورزش بهعنوان متولي ورزش کشــور به نمایندگي از تمام فدراسیونها با مسووالن سازمان صداوسیما قرارداد امضا ميکند و حق پخش ورزش کشور به حساب این مجموعه واریز ميشود. به این ترتیب تمامي رشتههایي که مسابقات آنها در طول سال از تلویزیون و رادیو پخش ميشوند از این قرارداد سهم خواهند برد و بدون تردید گستردگي پخش مسابقات ورزشي از انحصار چند رشــته خارج ميشــود و فراگیرتر خواهد شد. در شرایط کنوني مســابقات فوتبال باشــگاهي و ملي در رده و لیگهاي مختلف، بیشترین زمان پخش تلویزیوني را به خود اختصاص ميدهــد. پربینندهترین برنامههــاي تلویزیوني هم مربوط به رشته فوتبال است. بعد از فوتبال اما رشتههایي، چون والیبال، کشتي و بسکتبال در طول سال مورد توجه قرار ميگیرند که مسابقات آنها بعضا از تلویزیون و رادیو پخش ميشــود. البته در بسیاري از مواقع مســووالن این فدراسیونها براي پخش مسابقات باشگاهي به رســانه ملي پول هم پرداخت کردهاند. در حال حاضر قرارداد حق پخش ورزش، همانطور که از نام آن پیداســت مربوط به تمام ورزش کشــور است و بدون شک نميتواند فقط مختص به چند رشــتهاي که از آن نام برده شــد باشد اما قطعا بخش عمده پول پرداختي رســانه ملي بــه وزارت ورزش متعلق به فوتبال و ســپس رشتههاي دیگر اســت. حال اینکه مسووالن وزارت ورزش با چه معادلهاي در نظر دارند سهم فدراسیونهاي ورزشــي را تعیین کنند نکتهاي است که از همین حاال جرقه برخي اختالفات را زده است. مدیران فدراسیون فوتبال معتقد هستند به خاطر پیگیريهاي آنها و موضوع حق پخش تلویزیونــي وزارت ورزش در نهایت توانســت چنین قراردادي منعقد کنــد. همچنین با توجه به کثرت مســابقات مختلف فوتبال و فراگیر بــودن برنامههاي فوتبالــي مختلف در شــبکههاي تلویزیونــي، تعرفه آگهي و قراردادهاي حامیان مالی و تجاري فوتبال از ســایر رشتههاي ورزشي بیشتر است. به همین ترتیب باید بخش قابل توجهي از این قرارداد 250 میلیارد توماني به فوتبال برسد. گفته ميشود از همین حاال، فدراسیونهایي که بیشتر درگیر امور پخش مسابقات ورزشي خود هستند نسبت به سهم خود حســاس شــدهاند و این احتمال وجود دارد کــه در آیندهاي نزدیک شاهد چالشهاي اساســي بین برخي فدراسیونها به ویژه فوتبال با مدیران وزارت ورزش و جوانان و داورزني باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.