خيابانی: اول کتاب را بخوانيد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جــواد خیابانی گزارشــگر باســابقه فوتبال در مــورد کتابی که نوشــته و ترجمه کرده اســت توضیحاتــی ارائه داد. این کتاب 980 صفحهای نوشته مارتی پرارنائو اســت که 200 صفحه از آن نوشته خیابانی است. در این یکیدو روز هم حرف و حدیثهایی در مــورد چاپ این کتاب مطرح شــد که خیابانی در مورد آنها توضیحاتی داده است. او دربــاره قیمت 75 هــزار تومانی کتابش که واکنشهای زیادی به همراه داشته میگوید: « قیمــت کتاب که اصال به من مربوط نیســت و این موضوع دست ناشر اســت، همه هم این را میدانند. درضمن ایــن کتاب 50 صفحه رنگی هم دارد. من االن دکترای دانشگاه آزاد میخوانم که 80 میلیون هزینه دارد و میخواهم انصراف بدهم چون نمیتوانــم از عهده هزینهها بربیایم و ای کاش امکان داشــت که کتاب را مجانی به مردم بدهم. شما ناشــر پیدا کنید تا این کتاب مجانی یا خیلی ارزان به دست مردم برسد.» او در قســمت دیگری از حرفهایش میگوید: «من چند بار میخواســتم وزیر محترم ارشــاد را ببینم کــه وقت ندادند و ایــن امکان فراهم نشد. من هم دوســت دارم که 3000 نسخه یا بیشتر چاپ شــود و قیمت هم طوری باشد که مردم آن را بخرنــد. کاش همه چیز ارزان بود، کاش گوشت هم ارزان بود، کاش دالر هم ارزان بود، کاش ماشین هم ارزان بود تا مردم بتوانند راحتتر باشــند. البته اعتقاد من این اســت که فرهنگ نباید قیمت داشته باشد.» خیابانــی درباره مقدمه فتحا...زاده برای کتابش توضیــح میدهــد: « من به خیلی از دوســتان خودم از بازیکــن، مربی و روزنامهنــگار این را ســپردم که مقدمه را بنویســند ولــی مقدمه فتحا...زاده از همه بهتر بود. ایشان سالها است کــه کار مطبوعاتی و انتشــاراتی میکند و اگر او ایــن مقدمه را نمی نوشــت پس چه کســی بایــد مینوشــت؟ اصال اگر ایــن مقدمه بد بود اعدامم کنید. حاال اگر دوســتان از مقدمه کتاب خوششــان نمیآید آن را نخوانند یا اگر نوشته مرا دوســت ندارند نخوانند ولــی 700 صفحه نوشته پرارنائو را که میتوانند بخوانند.» او تأکیــد میکند: «از طرف من به دشــمنانم ســالم برسانید و به آنها بگویید که اول کتاب را بخوانید بعد قضاوت کنید. امیدوارم ســوالهای ناشــی از ناآگاهی برخی از همــکاران محترم و روشــنفکرنما در مورد دوســتان خودشان نیز صدق کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.