کی روش و بازارگرمیهايش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تصویر جلد روزنامه ایران ورزشــی در ١2 تیرماه سال 59، به خوبی نشان از این دارد که کارلوس کی روش هر سال این روزها با کارهایی که انجام می دهد به تیتر یک رســانهها تبدیل می شود. او پارسال با بازارگرمیهایش حسابی خبرساز شده بود. هر روز اسمی از یک تیم به عنوان مقصد آینده اش مطرح می شــد اما در نهایت آنقدر نازش را کشــیدند تا در ایران بماند و بعد از یک سال در چینش مسووالن فدراسیون فوتبال دخالت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.