مظلومی، فركی، كاظمی، مرفاوی، سعداوی، مايلیكهن، كريمی ابراهيمزاده، استيلی، درخشان، خداداد و ... تيم ندارند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیتر یک - ســعيد فتاحــي در باره برگزاري شــهرآورد در آلمان اينطور حرف ميزند: «روز اول باشــگاه پرســپوليس و استقالل اعالم كردند كه بين 22 و 27 تير ماه يك بازي برگزار ميكنند و درخواست بازي دوســتانه خود را به فدراسيون ارائه كردند و فدراسيون هم آن را به فدراسيون فوتبــال آلمــان ارائــه كــرد. در نهايت فدراســيون فوتبال آلمان با برگزاري بازي در روز 25 تير ماه موافقت كرد. ســازمان ليگ هم سوپرجام را بعد از اين تاريخ يعني در روز 30 تير ماه قرار داد اما حامي مالي پــس از آن اعالم كرد به دليل آنكه درآمد كافي ندارند نميتوانند بازي را در روز 25 تير ماه برگــزار كنند و اين بازي را به روز 31 تير موكول كردند.»

او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «با طاهري مديرعامل باشــگاه پرسپوليس جلســهاي داشتيم و مســائل را با او بيان كرديم زيرا پرســپوليس بايد در سوپرجام بــازي كند و اســتقالل مشــكل برگزاري ســوپرجام ندارد. به مسووالن پرسپوليس گفتيم اين تيــم بايد 5 هفته در ليگ يك بازي ســوپرجام و در آســيا هم با االهلي بــازي كند. در واقع ظرف 32 روز اين تيم بايد 8 مســابقه انجام بدهد. پرســپوليس براي ســازمان ليگ اكنون حكم تيم ملي را دارد زيــرا در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آسياســت. بــا اين حال با برگزاري اين بــازي موافقت كرديم حتي به همين خاطر سوپرجام را به روز چهارم مرداد منتقــل كرديم و برنامه ليگ برتر را هم در هفته ابتدايــي تغيير داديم و بازي پرســپوليس با فوالد و نفت با ســپيدرود رشــت را به جاي روز پنجشنبه به يكشنبه بعد از آن موكــول كرديم اما امروز(ديروز) حامــي مالي باشــگاه اعالم كــرده چون مســابقه پخش تلويزيوني ندارد و درآمدي هم ندارد اين بازي برگزار نميشــود. ما تا امروز ميتوانستيم براي برگزاري شهرآورد در آلمان صبر كنيم. اكنون بايد به احترام ساير تيمها برنامه مسابقات را اعالم كنيم.»

فتاحي در مورد اينكه ســازمان ليگ با برگــزاري شــهرآورد در آلمان مخالفت كرده، ميگويــد: «ما مخالفتي با اين بازي نداشــتهايم حتي به خاطر موافقت با اين بازي ســوپرجام را به روز چهــارم مرداد موكول كرديم اما وقتي مشخص نيست كه اين بازي ميتواند پخش تلويزيوني شــود و بــازي در آلمان را برگزار كنند ديگر چه كاري بايد انجام بدهيم.»

رييس كميته مسابقات سازمان ليگ در مورد اينكه از كجا ميدانيد بازي پخش تلويزيوني نــدارد، اينطور توضيح ميدهد: «خــود حامــي مالي اعالم كرده مشــكل پخش تلويزيونــي داريم و بازي از ماهواره پخش ميشود.»

او در مــورد اينكه امــا حاميان بازي شهرآورد اين مســأله را تكذيب ميكنند، ميگويد: «اگر اينگونه اســت حامي مالي شــهرآورد به طور كتبي به ســازمان ليگ اعالم كنــد كه اين بازي برگزار ميشــود و پخش مســتقيم تلويزيوني هم دارد. ما بايــد همه تيمها را در نظــر بگيريم، ليگ فقط تيم پرســپوليس نيست.» فتاحي در مورد اينكــه پس ضعف حامــي مالي در سازماندهي شــهرآورد آلمان باعث لغو آن شــد، معتقد اســت: «دقيقا همين مسأله اســت، ما مشــكلي با برگزاري شهرآورد نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.