نوروزي‌مصدومان‌استقالل‌را‌درمان‌م ‌يكند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

امين نوروزي مدتها اســت كه با عليرضا منصوريان اختالف دارد تا جايي كه حتي پزشكان استقالل در سفر به ارمنستان اين تيم را همراهي نكردند. اختالفي كه پس از جذب بازيكنان جديد به ويژه مجتبي جباري مصدوم بدون انجام آزمايش پزشكي بروز پيدا كرد. هرچند معاون پزشكي استقالل مدتي است كه با كادرفني به اختالف خورده اما بازيكنان مصدوم ميتوانند در كلينيك او مراحل درماني شــان را پشت سر بگذارند. با اين حال بازيكنان مصدوم اســتقالل كه تعدادشان زياد هم است ميتوانند با حضــور در كلينيك نوروزي به مداواي خود بپردازند تا هرچه زودتر آماده بازيهاي ليگ بشوند.

با انتشار يك بيانيه صورت گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.