سردار‌فصل‌را‌با‌نيمكت‌نشيني‌آغاز‌كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســردار آزمون بعد از دو فصل بازي براي روســتوف به روبين كازاني كه دو سال در آن عضويت داشت، برگشت ولي با وجود انجام چند جلسه تمريني همراه اين تيم، مدتي همراه شاگردان قربان بردياف كار نميكرد و شــايعاتي پيرامون جدايياش مطرح بود اما در نهايت تصميم به ماندن در كازان گرفت. مســابقات هفته اول ليگ يك روسيه ديروز ادامه يافت و در يكي از آنها روبين كازان در كازان آرهنا ميزبان كراســنودار بود. آزمون كه دو روز قبل قراردادش را به مدت يك فصل با روبين كازان تمديد كرد در ديدار هفته نخســت برابر كراسنودار جزو تركيب اصلي قرار نداشت و در بين نفرات ذخيره حضور يافت. به نظر ميرسد نيمكتنشين آزمون در شروع فصل به دليل دوري او از تمرينات روبين كازان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.