بازگشتجهانبخشبهتركیبآلكمار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار با اســتفاده از بــال ايراني خود برابر كلــوب بروژ بلژيك به برتري رســيد. آلكمار كــه اردوي پيش فصل را در بلژيك برگزار ميكنــد در ديداري تداركاتي مقابل كلوب بروژ، تيم دوم ليگ بلژيك قرار گرفت كه عليرضا جهانبخش بعد از بازگشــت به تمرينات تيم هلندي براي نخســتين بار در مسابقات دوستانه از ابتدا به ميدان رفت.

آنتونــي ليمبومبه در دقيقه 5 دروازه آلكمــار را باز كرد اما در ادامه مســابقات يــاران جهانبخــش نمايش بهتــري ارائه كردنــد و با ســه گل ووت وگورســت در دقايــق ‪68 62،‬ و 70 به برتري 3 بر يك دست يافتند.

جهانبخــش حضــور 45 دقيقــهاي در اين مســابقه داشــت و از ابتداي نيمه دوم جاي خود را به دوس ســانتوس داد. هدف ســرمربي آلكمار از بــازي دادن به جهانبخش بازگشــت او به شرايط مسابقه بود. اتفاقي كه رخ داد و بال ايراني آلكمار 45 دقيقه در زمين حاضر بود و توانســت بازي درخشاني از خود به نمايش بگذارد.

جهانبخش كــه شــايعه جدايياش از آلكمار و حضــور در ليگ برتر انگليس شنيده ميشد سرانجام تصميم گرفت در هلند بماند و براي ســومين فصل متوالي براي آلكمار بازي كند. او حاال از اميدهاي اصلي آلكمار براي درخشش در اردي ويژه خواهد بود. بخصوص كــه او تعطيالت را گذرانــده و با انگيزهاي بــاال در تمرينات آلكمار حاضر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.