به ستاره ايراد گرفتند تا بازي مجاني شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

داســتان پخش تلويزيوني بازي شنبه آينده پرســپوليس و استقالل عجيب و غريب شــده و شــرايط به گونهاي پيــش رفته كه شــايد اصال اين بازي از تلويزيون خودمان پخش نشــود. هر چند تمام جابهجاييها و تاخيرهــاي قطعي شــدن اين بازي مربوط به مذاكرات برگزاركنندگان با صدا و سيما است اما ظاهرا طرفين با هم مشكل دارند و شايد كار به پخش ماهوارهاي برسد.

شــيرازي همــكار تبليغاتــي ســرخابيها و مســوول برگزار كننده اين بازي ميگويــد: «حدود ۲ هفته قبل بــود كه مديران پرســپوليس و استقالل قراردادشان را با صدا و سيما امضا كردند هرچند كه صدا و ســيما آنطور كه بايد و شايد همكاري نكرده و اين موضوع ما را نگران كرده است. قراردادي كه منعقد شده به سود صدا و سيما است و ما بنا به مصلحت كشور و اينكه هــواداران ايرانــي در داخل كشــور بتوانند اين بــازي را ببينند ترجيح داديم كه اين بازي از تلويزيون ايران پخش شــود اما صدا و سيما تا امروز به تعهداتي كه داده عمل نكرده و اگر اين قضيه ادامــه پيدا كند بايد فكر ديگري كنيم.

به طــور مثال شــوراي بازبيني صدا و ســيما ايــراد گرفتــه كه چرا باالي لوگوي پرسپوليس ستاره دارد. اين مســائل كارشــكني است و شايد ميخواهند تا شب آخر اين موضوع را طول بدهنــد تا بازي را رايگان پخش كنند. ما تا امروز و فردا تصميم نهايي را در اينباره ميگيريم. حتي ۰۱ قسمت هم آماده كرده بوديم كه ميتوانســت جزو برنامههاي پر بيننده صدا و سيما قرار بگيرد و از كنــار همين برنامهها صدا و سيما ميتوانست درآمد خوبي كســب كند. البتــه در حيطه صدا و سيما نيست كه بخواهد بگويد ستاره در باالي لوگو باشــد يا نباشد اما اگر در شــبكههاي داخلي ايــن بازي را پخش نكنيم بــه دنبال پخش آن در شبكههاي ماهوارهاي خواهيم رفت كه پول بيشتري هم بابت پخش اين بازي ميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.