عبدا...نژاد: دو، سه گزينه خوب برای برانكو داريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرمربي تيم اميد پرســپوليس درباره اينكه شــرايط تيمش پــس از حضور تعدادي از بازيكنان به تيم اصلي چگونه خواهد شــد، گفت: «ما در ابتــدا برنامهريزي ويژهاي براي اســتفاده از حســيني، حســينپور و اسدي داشتيم اما وقتي آنها به سرعت توانستند نظر آقــاي برانكو را جلب كننــد، بالفاصله به فكر افتاديم تا وابســتگي تيم را نسبت به آنها كم كنيم. شــكي نيست با توجه به سطح فني اين نفرات، وقتي كه حضور داشته باشند، كيفيت بااليــي را ارائه ميكنند ولــي ترتيبي دادهايم كه بدون آنها نيز دچار مشــكل نباشــيم و در پســت آنها نفرات خوبي در اختيــار داريم.» مدافع سابق پرسپوليس درباره معرفي بازيكن به تيم بزرگســال ميگويد: «آنها بايد بتوانند آقاي ايوانكوويچ را متقاعد كنند كه در ســطح بازي در پرســپوليس هستند و به نظر من آنها ميتوانند. شما گاهي يكسري پديده را انتخاب ميكنيد كــه تكنيــك خوبي دارنــد ولي با بسياري مسائل فوتبال مثل ساختار و سيستم بازي و كارهاي گروهي غريبه هستند و مربيان را كالفه ميكنند اما اين نفرات اينطور نيستند و ميتواننــد ويژگيهاي باالي خود را نشــان بدهند.» عبــدا... نژاد دربــاره اينكه آيا تعداد بازيكنانــش در تيم اصلي به عــدد 6 خواهد رســيد، اضافه كرد: «دو، سه كانديداي خوب داريم كه آقاي برانكو در بازي دوســتانهاي كه داشــتيم آنها را ديد. االن ســيكل جابهجايي بازيكن تغيير كرده است. در گذشته تيم اميد از تيم اصلي بازيكن ميگرفت و حاال تيم اميد به تيم اصلي بازيكن معرفي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.