مترجم برانكو تكذيب كرد؛ سيدجالل از وضعيت كمرش راضي نبود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز شــنبه ســايت رســمي باشگاه پرســپوليس مصاحبــه 8 دقيقهاي مدير رسانهاي اين باشــگاه با برانكو در اردوي اوكراين را منتشر كرد كه در بخشي از آن سرمربي ســرخها به شكايت سيدجالل از تمرينات پرفشار اشاره كرده بود. اين حرف برانكو جالب و عجيب و به نظر ميرســيد و طبيعي بود كه كاپيتان پرســپوليس با ديدن تيتــر روزنامههاي صبح يكشــنبه تعجب كند. اين احتمــال وجود دارد كه كاپيتان سرخها از به كار بردن اين جمله از برانكو گاليه كرده باشد اما حاال مترجم برانكــو تقصيــر را گردن گرفتــه و گفته اشتباه از او بوده است. اصغر نيك سيرت گفته اســت: «شــايد من در بيان منظور ســرمربي تيم دچار خطا شــدم. منظور من اشــاره به مصدوميت كمر سيدجالل بود كه هنوز كامال رفع نشــده و كاپيتان پرسپوليس از شرايط كمرش راضي نبوده. اگر جمالت پخش شده در مصاحبه برانكو سوءتفاهمي درباره سيدجالل ايجاد كرده، من عذرخواهي ميكنم.» گفته ميشــود سيدجالل به دليل مصدوميت كمر ديروز هم در تمرينات گروهي شــركت نكرده و فقط به نرم دويدن دور زمين پرداخت اما مصدوميتش جدي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.