برانكو و خاطرات تلخ از آلمان؛جام جهاني و هانوفر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو در تاريخ فوتبــال حرفهاي خــود از كشــور آلمان جايي كــه بايد تيمش شــهرآورد 85 را در آنجا برگزار كنــد خاطــره خوبــي نــدارد. در جام جهانــي 6۰۰۲ تيــم برانكــو يعني تيم ملــي ايران بدترين روزهــاي خود در 4 ســال قبل از آن را تجربه كرد اختالف بين مسووالن ورزش كشور، مصدوميت برخي از ستارهها و نافرماني از دستورات وحواشي ويژهاي مثل رفتار علي كريمي از آن جمله بــود تا برانكو از جام 6۰۰۲ خاطرهاي تلخ داشته باشد.

همچنين برانكــو در دوران فوتبال حرفهاي خود يك ســال ســرمربي يك تيم آلماني بوده اســت، او بين سالهاي ۹۹۹۱ تا ۰۰۰۲ ســرمربي هانوفر بوده و هانوفر در بوندس ليــگاي ۲ تنها تجربه حرفــهاي برانكو در مربيگــري بوده كه تعداد بردهــاي برانكــو در آن از تعداد باختهايش كمتر بوده اســت) ۲۱برد و 4۱ باخت و 8 مساوي (در سايت هانوفر سرمربيگري برانكو رسما قيد شده است).

اين دو خاطره تلخ براي برانكو اگر به 3 برسد آلمان براي او تبديل به يك خاطره ســياه خواهد شد، البته اگر او در شهرآورد ببازد، او در تنها شهرآورد خارجي تاريخ اســتقالل و پرسپوليس باخت را خواهد داشــت، برانكو دوست نــدارد خاطره تلخ اينچنيني داشــته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.