دعوتنامه هلندي براي مهاجم سابق

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه هلندي خرونينخن با ارسال نامهاي خواهان حضور اميرمحمد مدني بازيكن سابق پرســپوليس در تمرينات تيم زير 3۲ ســال اين باشــگاه شــده اســت. در اين دعوتنامه كــه به امضاي مديراســتعداديابي اين باشــگاه هلندي رســيده گفته شــده كه اين بازيكن از 6۱ مرداد به مــدت 7۱ روز ميتواند در تمرينات تيم زير 3۲ ســال خرونينخن حضــور يابد و توســط مســووالن فني اين باشــگاه مورد ارزيابي قــرار گيرد. اميرمحمد مدني متولــد ۱373 بوده و از شاگردان زندهياد مجيد نائيني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.